Σέρβις και επισκευές

Είναι απαραίτητο η συντήρηση, το σέρβις και οι επισκευές να πραγματοποιούνται σωστά προκειμένου το αυτοκίνητό σας να διατηρείται σε καλή κατάσταση λειτουργίας.

Το αυτοκίνητό σας καταγράφει το τελευταίο σέρβις και σας ενημερώνει όταν είναι ώρα να ορίσετε ένα νέο ραντεβού. Μπορεί να εκτελεί αυτοδιαγνωστικό έλεγχο για πολλούς τύπους βλαβών και να σας ειδοποιεί σε περίπτωση που πρέπει να προβείτε σε κάποια ενέργεια.

Αν παρατηρήσετε ότι απαιτείται σέρβις ή επισκευή που δεν ανιχνεύτηκε από το αυτοκίνητο, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών της Volvo.

Η Volvo συνιστά να απευθύνεστε σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo για όλες τις ανάγκες σέρβις και επισκευής.

 Σημαντικό

Βλάβες και ειδοποιήσεις

Αν μια ειδοποίηση στο αυτοκίνητο αναφέρει ότι απαιτείται σέρβις, κλείστε ραντεβού για σέρβις το συντομότερο δυνατόν. Η προβολή κατάστασης του αυτοκινήτου στην οθόνη περιέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί.

 Προειδοποίηση

  • Μη χειρίζεστε ή τροποποιείτε τα ηλεκτρικά στοιχεία του αυτοκινήτου. Να εκτελείτε μόνο ενέργειες που περιγράφονται με σαφήνεια στο εγχειρίδιο χρήσης.
  • Τα στοιχεία υψηλής τάσης μπορεί να παράγουν ή να μεταφέρουν θανατηφόρα ρεύματα και ο χειρισμός τους πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.
  • Μην εκτελείτε επισκευές στο ηλεκτρικό σύστημα ή τα στοιχεία του αυτοκινήτου. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo για οποιεσδήποτε απαιτούμενες επισκευές ή σέρβις.

Προτεινόμενο πρόγραμμα σέρβις της Volvo

Η Volvo συνιστά να αναθέτετε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo οποιεσδήποτε εργασίες σέρβις και συντήρησης. Τα συνεργεία της Volvo διαθέτουν το προσωπικό, τα ειδικά εργαλεία και τη βιβλιογραφία σέρβις που απαιτούνται για την παροχή σέρβις υψηλής ποιότητας. Το προτεινόμενο πρόγραμμα σέρβις της Volvo έχει αναπτυχθεί προκειμένου να παρέχει στο αυτοκίνητό σας μακρά διάρκεια λειτουργικής ζωής. Το σέρβις του αυτοκινήτου σας σύμφωνα με το εξατομικευμένο του πρόγραμμα σέρβις ενδέχεται να αποτελεί προϋπόθεση για την κάλυψη των εγγυήσεων της Volvo. Οι πληροφορίες σέρβις και εγγύησης του αυτοκινήτου σας1 περιέχουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη συντήρηση, το σέρβις και όρους και προϋποθέσεις της εγγύησης.

  1. 1 Πληροφορίες σέρβις και εγγύησης είναι διαθέσιμες στο ξεχωριστό έγγραφο Σέρβις και Εγγύηση.