Διαχείριση δεδομένων που συλλέγονται από τον καταγραφέα στοιχείων συμβάντων

Ορισμένες πληροφορίες για την κατάσταση και τη λειτουργία του αυτοκινήτου καταγράφονται στον καταγραφέα στοιχείων συμβάντων. Μπορεί να παρέχει πληροφορίες για την κατανόηση των συνθηκών σε τροχαία ατυχήματα, στα οποία εμπλέκεται το αυτοκίνητο.

Καταγραφέας στοιχείων συμβάντων (EDR)

Αυτό το όχημα διαθέτει καταγραφέα στοιχείων συμβάντων. Ο βασικός του σκοπός είναι να καταγράφει και να καταχωρεί δεδομένα που σχετίζονται με τροχαία ατυχήματα ή συνθήκες παρόμοιες με σύγκρουση, όπως όταν ενεργοποιείται ένας αερόσακος ή όταν το όχημα προσκρούσει σε κάποιο εμπόδιο στον δρόμο. Τα δεδομένα καταγράφονται για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των συστημάτων του οχήματος σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Το EDR έχει σχεδιαστεί για να καταγράφει δεδομένα που σχετίζονται με τη δυναμική του οχήματος και τα συστήματα ασφαλείας για μικρό χρονικό διάστημα, συνήθως 30 δευτερόλεπτα ή λιγότερο.

Το EDR σε αυτό το αυτοκίνητο έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε σε περίπτωση τροχαίων ατυχημάτων ή σε συνθήκες σύγκρουσης να καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα εξής:
  • Πώς λειτούργησαν τα διάφορα συστήματα στο αυτοκίνητο.
  • Αν οι ζώνες ασφαλείας οδηγού και συνοδηγού ήταν δεμένες ή τεντωμένες.
  • Χρήση του πεντάλ γκαζιού ή του πεντάλ φρένων από τον οδηγό.
  • Ταχύτητα κίνησης του αυτοκινήτου.

Αυτό βοηθά στην καλύτερη κατανόηση των συνθηκών, υπό τις οποίες συμβαίνουν τα τροχαία ατυχήματα, οι τραυματισμοί και οι ζημιές. Το EDR καταγράφει δεδομένα, μόνο όταν προκύψει μη αμελητέα σύγκρουση. Το EDR δεν καταγράφει δεδομένα στη διάρκεια κανονικών συνθηκών οδήγησης. Ομοίως, το σύστημα δεν καταγράφει ποτέ ποιος οδηγεί το όχημα ή τη γεωγραφική θέση του ατυχήματος ή του αποσοβηθέντος ατυχήματος. Ωστόσο, τρίτοι φορείς, όπως η αστυνομία, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα καταγεγραμμένα δεδομένα σε συνδυασμό με το είδος των προσωπικά ταυτοποιήσιμων πληροφοριών που συλλέγονται σε σταθερή βάση μετά από τροχαίο ατύχημα. Για την ερμηνεία των καταγεγραμμένων δεδομένων απαιτείται ειδικός εξοπλισμός και πρόσβαση είτε στο αυτοκίνητο είτε στο EDR.

Εκτός από το EDR, το αυτοκίνητο διαθέτει μια σειρά από υπολογιστές που έχουν σχεδιαστεί για τον συνεχή έλεγχο και την επιτήρηση της λειτουργίας του αυτοκινήτου. Μπορούν να καταγράφουν δεδομένα στη διάρκεια κανονικών συνθηκών οδήγησης, αλλά κυρίως καταγράφουν βλάβες που επηρεάζουν τον χειρισμό και τη λειτουργικότητα του αυτοκινήτου, ή όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία ενεργής υποστήριξης οδηγού.

Ορισμένα από τα καταγεγραμμένα δεδομένα είναι απαραίτητα, για να μπορέσουν οι τεχνικοί σέρβις και συντήρησης να διαγνώσουν και να αντιμετωπίσουν τις βλάβες που προκαλούνται στο όχημα. Οι καταγεγραμμένες πληροφορίες είναι επίσης απαραίτητες, για να μπορεί η Volvo να πληροί τις νομικές απαιτήσεις που ορίζονται από τη νομοθεσία και τις κυβερνητικές αρχές. Οι πληροφορίες που καταγράφονται στο αυτοκίνητο αποθηκεύονται στον σχετικό υπολογιστή, μέχρι να γίνει σέρβις ή επισκευή στο όχημα.

Εκτός από τα παραπάνω, οι καταγεγραμμένες πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν συγκεντρωτικά για έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων με σκοπό τη διαρκή βελτίωση της ασφάλειας και της ποιότητας των αυτοκινήτων Volvo.

Η Volvo δεν θα συνεισφέρει στην κοινοποίηση των πληροφοριών που περιγράφονται παραπάνω σε τρίτους χωρίς τη συναίνεση του κατόχου του οχήματος. Για τη συμμόρφωση με την κρατική νομοθεσία και τους κανονισμούς η Volvo ίσως αναγκαστεί να αποκαλύψει αυτές τις πληροφορίες στην αστυνομία ή σε άλλες αρχές που μπορεί να επικαλεσθούν νόμιμο δικαίωμα πρόσβασης στις εν λόγω πληροφορίες. Για την ανάγνωση και την ερμηνεία των καταγεγραμμένων δεδομένων απαιτείται ειδικός τεχνικός εξοπλισμός, στον οποίο έχουν πρόσβαση η Volvo και τα συνεργεία που είναι συμβεβλημένα με τη Volvo. Η Volvo έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που μεταφέρονται στη Volvo κατά το σέρβις και τη συντήρηση αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο και ότι η διαχείρισή τους πληροί τις σχετικές νομικές προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα της Volvo.