Χειροκίνητη απασφάλιση του καλωδίου φόρτισης

Αν το καλώδιο φόρτισης δεν αποσυνδέεται από το αυτοκίνητο όταν διακόψετε τη φόρτιση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λαβή απασφάλισης έκτακτης ανάγκης. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη λαβή απασφάλισης έκτακτης ανάγκης όταν η φόρτιση βρίσκεται σε εξέλιξη.
Ανοίξτε τον χώρο αποσκευών και την καταπακτή του χώρου αποσκευών.

Εντοπίστε το κάλυμμα στην αριστερή πλευρά του χώρου αποσκευών.

Θέση του καλύμματος
Αφαιρέστε το κάλυμμα με κίνηση μοχλού με ένα κατσαβίδι ή παρόμοιο εργαλείο.

 Προειδοποίηση

Πριν χρησιμοποιήσετε τη λαβή απασφάλισης έκτακτης ανάγκης, δείτε στην οθόνη ή την υποδοχή φόρτισης για να βεβαιωθείτε ότι η διαδικασία φόρτισης έχει σταματήσει. Η λαβή απασφάλισης έκτακτης ανάγκης δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί όταν η φόρτιση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τραβήξτε προσεκτικά τη λαβή απασφάλισης έκτακτης ανάγκης, μέχρι να αισθανθείτε αντίσταση.

Λαβή απασφάλισης έκτακτης ανάγκης
Το καλώδιο φόρτισης απασφαλίζει από τη θύρα φόρτισης.

 Σημείωση

Η λαβή απασφάλισης έκτακτης ανάγκης εισέρχεται αυτόματα στη θέση της όταν αρχίζει ο επόμενος κύκλος φόρτισης.
Αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης από το αυτοκίνητο.
Τοποθετήστε το κάλυμμα πίσω στη θέση του και κλείστε την καταπακτή χώρου αποσκευών και τον χώρο αποσκευών.

Αν το πρόβλημα παραμένει, απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.