Συγχρονισμός θερμοκρασίας

Από προεπιλογή η ρύθμιση θερμοκρασίας του οδηγού χρησιμοποιείται για όλες τις ζώνες κλιματισμού. Ωστόσο, κάθε ζώνη κλιματισμού μπορεί να διαθέτει επίσης τη δική της ξεχωριστή ρύθμιση. Μπορείτε να αλλάζετε μεταξύ των δύο επιλογών συγχρονίζοντας και αποσυγχρονίζοντας τη θερμοκρασία.
Πατήστε στη θερμοκρασία στην κάτω γραμμή.
Πατήστε το σύμβολο εξομείωσης για να αναιρεθεί ή να εφαρμοστεί εξομείωση της θερμοκρασίας.

 Υποδειξη

Η εξομοίωση της ρύθμισης θερμοκρασίας ακυρώνεται επίσης, όταν ο/η συνοδηγός ρυθμίζει διαφορετική θερμοκρασία στην πλευρά του/της.

Σχετικά έγγραφα