Αλλαγή γλώσσας πληκτρολογίου

Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα για το πληκτρολόγιο οθόνης στο ίδιο το πληκτρολόγιο.

Αλλάξτε τη γλώσσα του πληκτρολογίου, όταν θέλετε να γράψετε κείμενο σε διαφορετική γλώσσα. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο, όταν οδηγείτε στο εξωτερικό και χρειάζεται να κάνετε αναζήτηση για κάποιον προορισμό ή διεύθυνση στην τοπική γλώσσα.

 Σημείωση

Για να μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα πληκτρολογίου, πρέπει να έχετε περισσότερες από μία γλώσσες διαθέσιμες για το πληκτρολόγιο. Αν έχετε μόνο μία γλώσσα διαθέσιμη, το σύμβολο γλωσσών δεν θα εμφανίζεται στο πληκτρολόγιο.

Αλλαγή γλώσσας στην επόμενη διαθέσιμη γλώσσα

Πατήστε το σύμβολο γλωσσών στο κάτω μέρος του πληκτρολογίου.
Η γλώσσα του πληκτρολογίου αλλάζει στην επόμενη γλώσσα στη λίστα διαθέσιμων γλωσσών.

Αλλαγή γλώσσας σε οποιαδήποτε διαθέσιμη γλώσσα

Πατήστε παρατεταμένα το σύμβολο γλωσσών στο κάτω μέρος του πληκτρολογίου.
Εμφανίζεται μια λίστα διαθέσιμων γλωσσών.
Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
Η γλώσσα του πληκτρολογίου αλλάζει σε αυτήν που επιλέξατε.