Πινακίδες μπαταρίας

Οι μπαταρίες αυτοκινήτου χαμηλής τάσης φέρουν πινακίδες για τον ασφαλή χειρισμό.

Σύμβολα

Ετικέτα για την αποφυγή σπινθήρων και ακάλυπτης φλόγας
Προφυλάξτε την μπαταρία από σπινθήρες και ακάλυπτη φλόγα.
Ετικέτα κινδύνου έκρηξης
Κίνδυνος έκρηξης.
Ετικέτα για μπαταρία που περιέχει διαβρωτικό οξύ
Η μπαταρία περιέχει διαβρωτικό οξύ.
Ετικέτα για τη χρήση προστατευτικών γυαλιών
Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γυαλιά.
Ετικέτα για τη φύλαξη της μπαταρίας μακριά από παιδιά
Αποθηκεύετε την μπαταρία μακριά από παιδιά.
Ετικέτα για τη διασφάλιση της κατάλληλης απόρριψης της μπαταρίας
Η μπαταρία πρέπει να απορριφθεί σωστά για να ανακυκλωθεί.
Ετικέτα για σωστή ανακύκλωση
Πραγματοποιείτε ανακύκλωση με τον ενδεδειγμένο τρόπο.
Ετικέτα για το εγχειρίδιο του αυτοκινήτου
Περισσότερες πληροφορίες στο εγχειρίδιο χρήσης του αυτοκινήτου.

 Σημείωση

Απεικονιζόμενες ετικέτες

Οι ετικέτες που βλέπετε σε αυτό το εγχειρίδιο αποτελούν γενική απεικόνιση των πινακίδων που βρίσκονται στο αυτοκίνητό σας. Το εγχειρίδιο περιέχει μόνο την τοποθεσία τους και το είδος πληροφοριών που παρουσιάζουν. Βρείτε την πραγματική ετικέτα για συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το αυτοκίνητό σας.