Αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων

Μπορείτε να διπλώσετε τα πίσω καθίσματα με ένα κουμπί στην πλάτη του καθίσματος. Το αριστερό κάθισμα μπορεί να αναδιπλωθεί μόνο του, ενώ το μεσαίο και το δεξί κάθισμα αναδιπλώνονται μαζί.

 Σημαντικό

Πριν να διπλώσετε τα καθίσματα, βεβαιωθείτε ότι:
  • δεν υπάρχουν αντικείμενα πάνω στα καθίσματα.
  • οι ζώνες ασφαλείας δεν είναι προσδεδεμένες.
  • υπάρχει αρκετός χώρος για να διπλωθούν τα καθίσματα. Αν χρειάζεται, μετακινήστε τα μπροστινά καθίσματα προς τα εμπρός και ρυθμίστε ή αφαιρέστε τα προσκέφαλα των πίσω καθισμάτων.

 Προειδοποίηση

Αν κάποιο από τα πίσω καθίσματα είναι αναδιπλωμένο, δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τα μπροστινά καθίσματα. Μπορεί έτσι να διακυβευτεί η ασφάλεια των υπόλοιπων επιβατών.
Κουμπί δίπλωσης στην πλάτη καθίσματος

Πατήστε το κουμπί στην πλάτη καθίσματος.

Το κάθισμα απασφαλίζει και αναδιπλώνεται προς τα εμπρός.

Σπρώξτε χειροκίνητα τις πλάτες των καθισμάτων στην όρθια θέση τους, όταν δεν χρειάζεστε πλέον τον επιπλέον χώρο φόρτωσης. Βεβαιωθείτε ότι ασφαλίζουν στη θέση τους.