Συντήρηση και σέρβις αερόσακων

Επικοινωνήστε με κάποιο εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo, αν υπάρχουν ενδείξεις βλάβης ή ζημιάς στους αερόσακους ή σε άλλα συστήματα ασφαλείας.

Οποιεσδήποτε εργασίες σέρβις ή επισκευής στους αερόσακους και τα σχετικά συστήματα ασφαλείας πρέπει να πραγματοποιούνται από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.1 Ποτέ μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε ή να επισκευάσετε οποιοδήποτε εξάρτημα των συστημάτων ασφαλείας εσείς οι ίδιοι. Οι πλημμελείς επισκευές μπορεί να οδηγήσουν σε βλάβες και σοβαρό τραυματισμό. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo, όταν το αυτοκίνητό σας χρειάζεται σέρβις ή επισκευές.

 Προειδοποίηση

Τροποποιήσεις αυτοκινήτου και αερόσακοι

Οι τροποποιήσεις στο αυτοκίνητο ενδέχεται να επηρεάσουν τους αερόσακους και άλλα συστήματα ασφαλείας. Διαβάστε προσεκτικά την ενότητα σχετικά με τις τροποποιήσεις του αυτοκινήτου και επικοινωνήστε με τη Volvo2, αν σκέφτεστε να τροποποιήσετε το αυτοκίνητό σας με οποιονδήποτε τρόπο3, όπως για παράδειγμα, για την εξυπηρέτηση ατόμου με αναπηρία.

Αερόσακοι και ζημιά από νερό

Αν το αυτοκίνητο πλημμυρίσει ή στο εσωτερικό του εισχωρήσει υπερβολική ποσότητα νερού, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά από το νερό που επηρεάζει τα συστήματα ασφαλείας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ακούσια ενεργοποίηση του αερόσακου και να προκληθεί τραυματισμός.
  • Μη χρησιμοποιείτε το αυτοκίνητο αν υποψιάζεστε ότι έχει υποστεί ζημιά από νερό.
  • Επικοινωνήστε με τη Βοήθεια Volvo για υποστήριξη περισυλλογής.

 Σημείωση

Αν το αυτοκίνητο ανιχνεύσει βλάβες σε κάποιον αερόσακο, στην περιοχή πληροφοριών στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται μια προειδοποίηση. Επικοινωνήστε αμέσως με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo, αν συμβεί αυτό.

Προειδοποίηση βλάβης αερόσακου
Προειδοποιητική λυχνία SRS
  1. 1 Η Volvo συνιστά ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo για οποιεσδήποτε επισκευές ή σέρβις.
  2. 2 Μπορείτε να βρείτε λεπτομερή στοιχεία επικοινωνίας σε ξεχωριστή ενότητα σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης ή να επικοινωνήσετε με το τμήμα υποστήριξης πελατών της Volvo.
  3. 3 Αυτό ισχύει για όλα τα μέρη του αυτοκινήτου, ωστόσο ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν τα μπροστινά καθίσματα και όλα τα σημεία που υπάρχουν αερόσακοι.