Περισυλλογή

Η περισυλλογή του αυτοκινήτου τυπικά απαιτεί τη μεταφορά του με όχημα περισυλλογής. Αυτό είναι αναγκαίο, αν το αυτοκίνητο είναι ακινητοποιημένο και οι λειτουργίες του δεν μπορούν να αποκατασταθούν επί τόπου.

Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo, αν χρειάζεστε περισυλλογή του αυτοκινήτου σας.1

Η προτεινόμενη διαδικασία περισυλλογής εξαρτάται από τις συνθήκες και την κατάσταση του αυτοκινήτου. Αν το αυτοκίνητο δεν έχει υποστεί ζημιά και είναι φορτισμένο, η λειτουργία ρυμούλκησης μπορεί να ενεργοποιηθεί, για να τραβήξετε το αυτοκίνητο πάνω στην πλατφόρμα ενός γερανού. Αν το αυτοκίνητο έχει υποστεί ζημιά, θα πρέπει να ανυψωθεί, για να τοποθετηθεί πάνω στην πλατφόρμα του γερανού.

 Σημαντικό

Τροχοί εκτός εδάφους

Ανεξάρτητα από την κατάστασή του, το αυτοκίνητο πρέπει να μεταφέρεται με όλους τους τροχούς να μην έρχονται σε επαφή με το έδαφος, όταν περισυλλεγεί. Η εξαναγκασμένη περιστροφή τροχών κατά τη μεταφορά μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στο αυτοκίνητο.

Κρατάτε απόσταση ασφαλείας

Μην επιτρέπετε σε κανέναν να στέκεται ακριβώς πίσω από το αυτοκίνητο, καθώς αυτό φορτώνεται στον γερανό.

  1. 1 Για ανάγκες επείγουσας περισυλλογής μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε απευθείας με μια υπηρεσία οδικής βοήθειας.