Καύσιμο - χειρισμός

Μη χρησιμοποιείτε καύσιμα ποιότητας κατώτερης από αυτή συνιστά η Volvo, διότι κάτι τέτοιο έχει αρνητικές επιπτώσεις στην απόδοση του κινητήρα και την κατανάλωση καυσίμου.

 Προειδοποίηση

Αποφεύγετε πάντοτε να εισπνέετε αναθυμιάσεις καυσίμου και προσέχετε να μην πεταχτεί καύσιμο στα μάτια σας.

Εάν μπει καύσιμο στα μάτια σας, βγάλτε τους φακούς επαφής (εάν φοράτε) και ξεπλύνετε τα μάτια σας με άφθονο νερό επί 15 λεπτά τουλάχιστον, και ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Προσέξτε ώστε να μην καταπιείτε καύσιμο. Τα καύσιμα όπως η βενζίνη, η βιοαιθανόλη, τα μίγματά τους και το πετρέλαιο diesel είναι ιδιαίτερα τοξικά και μπορεί να προκαλέσουν μόνιμες βλάβες ή θάνατο σε περίπτωση κατάποσης. Σε περίπτωση κατάποσης καυσίμου, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

 Προειδοποίηση

Το καύσιμο που χύνεται στο έδαφος μπορεί να αναφλεγεί.

Σβήστε το σύστημα προθέρμανσης με καύσιμο πριν από τον ανεφοδιασμό.

Μη χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο κατά τον ανεφοδιασμό καυσίμου. Το κουδούνισμα του τηλεφώνου μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα και ανάφλεξη των αναθυμιάσεων της βενζίνης, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και τραυματισμός.

 Σημαντικό

Η ανάμιξη διαφορετικών τύπων καυσίμου1 ή η χρήση μη συνιστώμενου καυσίμου ακυρώνει τις εγγυήσεις της Volvo, καθώς και οποιεσδήποτε συμπληρωματικές συμβάσεις σέρβις, και αυτό ισχύει για όλους τους κινητήρες. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν ισχύει για αυτοκίνητα με κινητήρες που έχουν τροποποιηθεί για οδήγηση με αιθανόλη (E85).

 Σημείωση

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες, η οδήγηση με τρέιλερ ή η οδήγηση σε μεγάλο υψόμετρο σε συνδυασμό με την ποιότητα καυσίμου αποτελούν παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τις επιδόσεις του αυτοκινήτου.
  1. 1 Ισχύει μόνο για την ανάμιξη βενζίνης και αιθανόλης.

Βοήθησε αυτό;