Κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού - φούσκωμα των ελαστικών

Μπορείτε να φουσκώσετε τα εργοστασιακά ελαστικά του αυτοκινήτου με το συμπιεστή που υπάρχει στο κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού.
Ο συμπιεστής πρέπει να είναι απενεργοποιημένος. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση 0 και εντοπίστε το καλώδιο και τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα.
Αφαιρέστε το κάλυμμα της βαλβίδας1 - για οδηγίες σχετικά με την αφαίρεση του καλύμματος της βαλβίδας, βλ. Έκτακτη επισκευή ελαστικού - χειρισμός.
Ξεβιδώστε το καπάκι και βιδώστε τη συνδετική βαλβίδα του εύκαμπτου σωλήνα αέρα μέχρι τη βάση του σπειρώματος στη βαλβίδα του ελαστικού.

 Προειδοποίηση

Η εισπνοή καυσαερίων μπορεί να είναι θανατηφόρα. Μην αφήνετε ποτέ τον κινητήρα σε λειτουργία μέσα σε κλειστούς χώρους ή χώρους με ανεπαρκή εξαερισμό.

 Προειδοποίηση

Μην αφήνετε παιδιά στο αυτοκίνητο χωρίς επίβλεψη, όταν ο κινητήρας είναι σε λειτουργία.
Συνδέστε το καλώδιο σε μία από τις πρίζες 12 V του αυτοκινήτου και θέστε το αυτοκίνητο σε λειτουργία.
Θέστε σε λειτουργία το συμπιεστή γυρνώντας το διακόπτη στη θέση I.

 Σημαντικό

Κίνδυνος υπερθέρμανσης. Ο συμπιεστής δεν πρέπει να λειτουργήσει περισσότερο από 10 λεπτά.

Φουσκώστε το ελαστικό στην καθορισμένη πίεση σύμφωνα με την ετικέτα πιέσεων ελαστικών, βλ. Ελαστικά - εγκεκριμένες πιέσεις ελαστικών. Αφήστε να διαφύγει αέρας χρησιμοποιώντας τη βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης αν η πίεση του ελαστικού είναι πολύ υψηλή.

Τοποθετήστε ξανά το καπάκι στη θέση του.

Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της βαλβίδας1 πιέζοντας το ένα άκρο του καλύμματος (αυτό χωρίς την οπή) στη θέση του (κοντά στο ελαστικό), βλ. Έκτακτη επισκευή ελαστικού - επανέλεγχος. Στη συνέχεια αναδιπλώστε το κάλυμμα προς τα μέσα, προς τη ζάντα - και ταυτόχρονα, πιέστε προσεκτικά προς τα κάτω τη γωνιωτή επάνω ακμή για να μπει ευκολότερα κάτω από το άκρο της ζάντας. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα έχει 'έρθει πρόσωπο' με την επιφάνεια της ζάντας - εάν όχι, πιέστε προσεκτικά προς τα μέσα το τμήμα που προεξέχει.

Απενεργοποιήστε το συμπιεστή. Αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα και το καλώδιο.
  1. 1 Μόνο ζάντες 17" Thia

Βοήθησε αυτό;