Επισκόπηση μενού - πίνακας οργάνων

Το ποια μενού εμφανίζονται στην οθόνη πληροφοριών του πίνακα οργάνων εξαρτάται από τη θέση κλειδιού.

Ορισμένες από τις παρακάτω επιλογές μενού προϋποθέτουν να έχει εγκατασταθεί η λειτουργία και υλικό (hardware) στο αυτοκίνητο.

Ρυθμίσεις*
Θέματα
Λειτ. Αντίθεση/Λειτ. Χρώμα
Κατάσταση σέρβις
Μηνύματα1
Στάθμη λαδιού1
Προκατ. κλιματισμ.
Μηδενισμός υπολογιστή ταξιδίου
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Ο αριθμός των μηνυμάτων εμφανίζεται εντός παρενθέσεων.

Βοήθησε αυτό;