Διαδικτυακός χάρτης1 - επισκόπηση διαδρομής

Εμφάνιση της επισκόπησης χάρτη της διαδρομής.

Για να εμφανιστεί η επισκόπηση χάρτη της διαδρομής, στην κανονική προβολή για την πηγή, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε RouteMap of remaining route.

P3/P4-1420-IMAP-menu-Remaining route-map

Διαφορετικά, ισχύουν οι ίδιες λειτουργίες με το μενού κύλισης.

  1. 1 Ισχύει σε ορισμένες αγορές.