Συντονισμός ραδιοφώνου

Το ραδιόφωνο δημιουργεί αυτόματα μια λίστα ραδιοφωνικών σταθμών από αυτούς που λαμβάνει τη συγκεκριμένη στιγμή με το ισχυρότερο σήμα.

Ο αυτόματος συντονισμός ραδιοφώνου χρησιμοποιεί τη λίστα σταθμών που έχει δημιουργηθεί από το ραδιόφωνο. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα για χειροκίνητο συντονισμό ραδιοφώνου.

Ο συντονισμός ραδιοφώνου μπορεί να οριστεί ως αυτόματος ή χειροκίνητος στη διάρκεια του συντονισμού.

Στην κανονική προβολή για την πηγή FM, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε Tune station by.
Γυρίστε το TUNE στη θέση Station list ή Manual tuning και επιλέξτε με το OK/MENU.

 Σημείωση

Η λήψη εξαρτάται τόσο από την ισχύ όσο και από την ποιότητα του σήματος. Παρεμβολές στη μετάδοση μπορεί να προκληθούν από διάφορους παράγοντες, όπως ψηλά κτίρια ή εάν ο πομπός βρίσκεται πολύ μακριά. Το επίπεδο κάλυψης μπορεί επίσης να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεστε.

Σχετικά έγγραφα