Φωνητική αναγνώριση - πολυμέσα

Χρησιμοποιήστε το φωνητικό χειρισμό στο σύστημα πολυμέσων π.χ. για να αλλάξετε πηγή ή μουσικό κομμάτι.

Οι παρακάτω διάλογοι είναι απλώς ενδεικτικοί, η απάντηση του συστήματος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περίπτωση.

Αλλαγή πηγής

Ο παρακάτω διάλογος με φωνητικές εντολές αλλάζει την πηγή μέσων.
Ο χρήστης αρχίζει το διάλογο λέγοντας: "Disc".
Το σύστημα μεταβαίνει στο CD/DVD player.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση λέγοντας π.χ. "Bluetooth", "TV" ή "USB". Υπάρχει η δυνατότητα οι πηγές να αλλάζουν ανάλογα τι συσκευή είναι συνδεδεμένη κάθε φορά και αν υπάρχει μέσο μέσα στην πηγή που μπορεί να αναπαραχθεί. Εάν η πηγή (πολυ)μέσων δεν είναι διαθέσιμη, τότε το σύστημα εξηγεί το λόγο.

Αλλαγή μουσικού κομματιού

Το σύστημα καταλαβαίνει τους αριθμούς 0 (μηδέν) έως 99 (ενενήντα εννέα). Το σύστημα δεν μπορεί να διαχειριστεί αριθμούς μεγαλύτερους από 99 (ενενήντα εννέα), π.χ. 100 (εκατό) ή 101 (εκατόν ένα).

Ο παρακάτω διάλογος με φωνητικές εντολές αλλάζει το μουσικό κομμάτι.
Ο χρήστης αρχίζει το διάλογο λέγοντας: "Επιλογή μουσικού κομματιού".
Το σύστημα απαντά: "Πείτε τον αριθμό μουσικού κομματιού".
Πείτε τον αριθμό μουσικού κομματιού (όλο μαζί, δηλ. "Είκοσι-τρία" και όχι"Δύο-τρία").
Το σύστημα μεταβαίνει στον αριθμό μουσικού κομματιού για την ενεργή πηγή (πολυ)μέσων.

Αναζήτηση (πολυ)μέσων

Ο παρακάτω διάλογος με φωνητικές εντολές πραγματοποιεί αναζήτηση (πολυ)μέσων.
Ο χρήστης αρχίζει το διάλογο λέγοντας: "Αναζήτηση (πολυ)μέσων".
Το σύστημα εμφανίζει μια αριθμημένη λίστα με πιθανές κατηγορίες αναζήτησης και απαντά: "Επιλέξτε έναν αριθμό γραμμής ή πείτε μια κατηγορία για αναζήτηση (πολυ)μέσων".
Πείτε έναν αριθμό γραμμής ή μια κατηγορία αναζήτησης.
Το σύστημα παρέχει περαιτέρω οδηγίες για την εύρεση των σωστών (πολυ)μέσων.

Περισσότερες εντολές

Περισσότερες εντολές για το χειρισμό του συστήματος πολυμέσων μέσω φωνητικής αναγνώρισης μπορείτε να βρείτε στην κανονική προβολή για το MY CAR πατώντας OK/MENU και στη συνέχεια επιλέγοντας SettingsVoice control settingsCommand listMedia commands.