Πλοήγηση* - δρομολόγιο

Δημιουργήστε ένα δρομολόγιο και αρχίστε την καθοδήγηση για να πλοηγηθείτε μέχρι τον προορισμό που θέλετε.

Το δρομολόγιο δημιουργείται όταν αποθηκευτεί ο προορισμός. Το σύστημα διαχειρίζεται ένα δρομολόγιο κάθε φορά, το οποίο μπορεί να περιέχει ως 4 ενδιάμεσους προορισμούς.

P3-1346-NAV-Melco Meny Resplan-1
Πρέπει να προσδιοριστεί ένας προορισμός για να ενεργοποιηθεί το δρομολόγιο.
Στην κανονική προβολή για την πηγή πλοήγησης, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε Itinerary.

Αν χρειάζεται κάποιος ενδιάμεσος προορισμός στο δρομολόγιο, επιλέξτε Add another waypoint.

Στο δρομολόγιο μπορούν να προστεθούν έως 4 ενδιάμεσοι προορισμοί. Η σειρά μπορεί να ρυθμιστεί, βλ. ενότητα "Ρύθμιση δρομολογίου" παρακάτω.

Αν χρειάζονται πληροφορίες για έναν ενδιάμεσο προορισμό, μαρκάρετε τον ενδιάμεσο προορισμό, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε Information.
Επιλέξτε Start guidance.
Το τρέχον δρομολόγιο ενεργοποιείται και η καθοδήγηση αρχίζει εκτός αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία Πρόταση διαδρομής.
Αν η λειτουργία Πρόταση διαδρομής είναι ενεργοποιημένη, επιλέξτε διαδρομή.
Το τρέχον δρομολόγιο ενεργοποιείται και αρχίζει η καθοδήγηση.

Διακοπή καθοδήγησης

Στην κανονική προβολή για την πηγή πλοήγησης, πατήστε NAV και επιλέξτε Cancel guidance.
Η καθοδήγηση διακόπτεται.

Ανάκτηση καθοδήγησης

Στην κανονική προβολή για την πηγή πλοήγησης, πατήστε NAV και επιλέξτε Resume guidance.
Η καθοδήγηση συνεχίζεται από το σημείο που είχε σταματήσει.

Προσαρμογή δρομολογίου

P3-1346-NAV-Melco Meny Resplan-2
Μαρκάρετε τον ενδιάμεσο προορισμό και επιβεβαιώστε με το OK/MENU.

Επιλέξτε τι θέλετε να προσαρμόσετε και κάντε τις αλλαγές:

  • Delete - διαγράφει τον ενδιάμεσο προορισμό.
  • Move in list - αλλάζει τη σειρά στο δρομολόγιο (βλ. επόμενη κεφαλίδα).
  • Save - αποθηκεύει τον ενδιάμεσο προορισμό.

Αλλαγή της σειράς των ενδιάμεσων προορισμών

Επιλέξτε τον ενδιάμεσο προορισμό που θέλετε να μετακινήσετε και επιβεβαιώστε με το OK/MENU.
Μαρκάρετε το Move in list και επιβεβαιώστε με το OK/MENU.
Περιστρέψτε το TUNE για να μετακινήσετε τον ενδιάμεσο προορισμό προς τα πάνω/κάτω στη λίστα. Όταν φτάσει στη θέση που θέλετε, επιβεβαιώστε με το OK/MENU.

Διαγραφή δρομολογίου

Στην κανονική προβολή για την πηγή πλοήγησης, πατήστε NAV και επιλέξτε ItineraryClear itinerary.
Το τρέχον δρομολόγιο συμπ. όλων των ενδιάμεσων προορισμών διαγράφεται.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.