Εξωτερικοί καθρέπτες

Μπορείτε να ρυθμίσετε τους εξωτερικούς καθρέπτες με το joystick που υπάρχει στα χειριστήρια στην πόρτα του οδηγού.
P3-S60/V60/V60H Power door mirrors
Κουμπιά ελέγχου εξωτερικών καθρεπτών.

Ρύθμιση

Πατήστε το κουµπί L για τον αριστερό εξωτερικό καθρέπτη ή το κουμπί R για το δεξί εξωτερικό καθρέπτη. Η λυχνία στο κουμπί ανάβει.
Προσαρµόστε τη θέση του καθρέπτη µε το διακόπτη ρύθµισης που βρίσκεται στο κέντρο.
Πατήστε ξανά το κουμπί L ή R. Κανονικά η λυχνία πρέπει να σβήσει.

 Προειδοποίηση

Και οι δύο καθρέπτες είναι ευρυγώνιοι για να παρέχουν την καλύτερη δυνατή ορατότητα. Ενδέχεται τα αντικείμενα που βλέπετε στον καθρέπτη να φαίνονται ότι βρίσκονται σε μεγαλύτερη απόσταση από την πραγματική.

Αποθήκευση ρυθμίσεων1

Οι ρυθμίσεις για τον εσωτερικό και τους εξωτερικούς καθρέπτες και για τη θέση του καθίσματος οδηγού μπορούν να αποθηκευτούν για κάθε τηλεχειριστήριο-κλειδί στη μνήμη κλειδιού του αυτοκινήτου*, βλ. Τηλεχειριστήριο-κλειδί - εξατομίκευση*.

Ρύθμιση κλίσης εξωτερικού καθρέπτη κατά τη στάθμευση1

Ο εξωτερικός καθρέπτης μπορεί να στραφεί προς τα κάτω ώστε ο οδηγός να μπορεί να δει το έρεισμα του δρόμου, για παράδειγμα κατά τη στάθμευση.
Επιλέξτε την όπισθεν και πατήστε το κουμπί L ή R.

Όταν από την όπισθεν επιλέξετε άλλη σχέση, ο καθρέπτης επιστρέφει αυτόματα στην αρχική του θέση μετά από 10 δευτερόλεπτα περίπου, ή γρηγορότερα αν πατήσετε το κουμπί με την ένδειξη L ή R αντίστοιχα.

Αυτόματη ρύθμιση κλίσης εξωτερικού καθρέπτη κατά τη στάθμευση1

Όταν επιλέγετε την όπισθεν, ο εξωτερικός καθρέπτης στρέφεται προς τα κάτω έτσι, ώστε ο οδηγός να μπορεί να δει το έρεισμα του δρόμου, για παράδειγμα κατά τη στάθμευση. Όταν από την όπισθεν επιλέξετε άλλη σχέση, ο καθρέπτης επιστρέφει αυτόματα στην αρχική του θέση μετά από λίγο.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία στο σύστημα του μενού MY CAR, βλ. MY CAR.

Αυτόματη αναδίπλωση κατά το κλείδωμα1

Όταν κλειδώνετε/ξεκλειδώνετε το αυτοκίνητο με το τηλεχειριστήριο-κλειδί, οι εξωτερικοί καθρέπτες αναδιπλώνονται/επανέρχονται στην ανοικτή θέση αυτόματα.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία στο σύστημα του μενού MY CAR, βλ. MY CAR.

Επαναρύθµιση καθρεπτών

Εάν οι καθρέπτες µετακινηθούν από την αρχική τους θέση λόγω εξωτερικής δύναμης, πρέπει να επαναρυθμιστούν ηλεκτρικά για να λειτουργήσει σωστά η ηλεκτρική τους αναδίπλωση/επαναφορά στην ανοικτή θέση:
Αναδιπλώστε τους καθρέπτες με τα κουμπιά L και R.
Επαναφέρετε τους καθρέπτες στην ανοικτή θέση με τα κουμπιά L και R.
Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία όπως είναι απαραίτητο.

Η επαναρύθµιση των καθρεπτών ολοκληρώθηκε.

Αυτόματη λειτουργία αντιθαµβωτικής προστασίας*

Για να διαθέτουν οι εξωτερικοί καθρέπτες αυτή τη λειτουργία, είναι απαραίτητο και ο εσωτερικός καθρέπτης να διαθέτει αυτόματη λειτουργία αντιθαµβωτικής προστασίας, βλ. Εσωτερικός καθρέπτης.

Αναδιπλούμενοι ηλεκτρικοί εξωτερικοί καθρέπτες*

Οι καθρέπτες µπορούν να αναδιπλωθούν για τη στάθμευση και την οδήγηση σε στενά σηµεία:
Πατήστε τα κουμπιά L και R ταυτόχρονα (το κλειδί πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον στη θέση I).
Αφήστε τα μετά από 1 δευτερόλεπτο περίπου. Οι καθρέπτες σταματούν αυτόματα στη θέση πλήρους αναδίπλωσης.

Για να επαναφέρετε τους καθρέπτες στην ανοικτή θέση, πατήστε τα κουμπιά L και R ταυτόχρονα. Οι καθρέπτες επανέρχονται αυτόματα στην ανοικτή θέση.

Φωτισμός απομάκρυνσης και φωτισμός προσέγγισης

Το φως στους εξωτερικούς καθρέπτες ανάβει όταν επιλεγεί ο φωτισμός προσέγγισης ή φωτισμός απομάκρυνσης.