Επισκόπηση μενού - USB

Επισκόπηση πιθανών επιλογών και ρυθμίσεων για τη θύρα USB.