Κουμπί ρύθμισης έντασης ήχου για τις λειτουργίες RDS που διακόπτουν το πρόγραμμα

Οι λειτουργίες RDS που διακόπτουν το πρόγραμμα, π.χ. προειδοποιήσεις, πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας (TP), ακούγονται στην ένταση που έχει επιλεγεί για κάθε αντίστοιχο τύπο προγράμματος. Εάν ρυθμίσετε την ένταση ήχου στη διάρκεια της παρεμβολής του προγράμματος, η νέα ένταση ήχου αποθηκεύεται μέχρι την επόμενη παρεμβολή προγράμματος.