Τηλέφωνο με λειτουργία ανοικτής συνομιλίας Bluetooth® - ρυθμίσεις ήχου

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου κλήσης, την ένταση ηχοσυστήματος και την ένταση του σήματος κουδουνίσματος.

Ένταση ήχου κλήσης

Μπορείτε να αλλάξετε την ένταση ήχου μιας τηλεφωνικής κλήσης μόνο στη διάρκεια της κλήσης. Χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια στο τιμόνι ή περιστρέψτε το κουμπί VOL.

Ένταση ηχοσυστήματος

Όταν δεν υπάρχει κλήση, μπορείτε να ρυθμίζετε την ένταση του ηχοσυστήματος ως συνήθως με το κουμπί VOL.

Εάν κάποια πηγή ήχου είναι ενεργή στη διάρκεια μιας εισερχόμενης κλήσης, τότε σιγεί αυτόματα.

Ένταση σήματος κουδουνίσματος

Μπορείτε να αλλάξετε την ένταση του σήματος κουδουνίσματος εάν πατήσετε το κουμπί SOUND, γυρίσετε το TUNE στη θέση Ringtone volume και πατήσετε OK/MENU. Ρυθμίστε την ένταση του σήματος κουδουνίσματος γυρίζοντας το TUNE και αποθηκεύστε τη ρύθμιση με το OK/MENU.

Ήχοι κλήσης

Το ενσωματωμένο σήμα κουδουνίσματος της λειτουργίας ανοικτής συνομιλίας χρησιμοποιείται για τις εισερχόμενες κλήσεις.

 Σημείωση

Σε ορισμένα κινητά τηλέφωνα, ο ήχος κουδουνίσματος του συνδεδεμένου κινητού τηλεφώνου δεν απενεργοποιείται και στη συνέχεια χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με το ενσωματωμένο σήμα του συστήματος ανοικτής συνομιλίας.