Κατανομή αέρα - ανακυκλοφορία

Επιλέξτε την ανακυκλοφορία αέρα για να μην εισέλθει ρυπαρός αέρας, καυσαέρια κ.λπ. στο χώρο επιβατών, δηλ. όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, δεν εισέρχεται εξωτερικός αέρας στο αυτοκίνητο.
P4-1246 Button Recirculation

Όταν ενεργοποιηθεί η ανακυκλοφορία αέρα, ανάβει η πορτοκαλί λυχνία στο κουμπί.

 Σημαντικό

Αν η ανακυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου παραταθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, υπάρχει περίπτωση να θαμπώσουν τα τζάμια.

Χρονοδιακόπτης

Όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία του χρονοδιακόπτη, το σύστημα ακυρώνει τη λειτουργία χειροκίνητης ενεργοποίησης ανακυκλοφορίας αέρα ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία. Με αυτό τον τρόπο ελαχιστοποιείται το ενδεχόμενο σχηματισμού πάγου, θαμπώματος των τζαμιών και εισόδου πνιγηρού αέρα.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία στο σύστημα του μενού MY CAR. Για περιγραφή του συστήματος του μενού, βλ. MY CAR.

 Σημείωση

Όταν επιλέγετε τη λειτουργία μέγιστης αποθάμβωσης, η ανακυκλοφορία αέρα παραμένει απενεργοποιημένη.