Συναγερμός - το τηλεχειριστήριο-κλειδί δεν λειτουργεί

Εάν ο συναγερμός δεν απενεργοποιείται με το τηλεχειριστήριο-κλειδί, π.χ. εάν η μπαταρία του κλειδιού έχει αποφορτιστεί, μπορείτε να ξεκλειδώσετε το αυτοκίνητο, να αφοπλίσετε το συναγερμό και να θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία ως εξής:
Ανοίξτε την πόρτα οδηγού με το αποσπώμενο κλειδί.
Ο συναγερμός ενεργοποιείται, η ενδεικτική λυχνία συναγερμού αναβοσβήνει γρήγορα και ηχεί η σειρήνα.
P3-V60H Fjärrnyckel + Start/Stop-knapp
Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο-κλειδί στο διακόπτη ανάφλεξης.
Ο συναγερμός απενεργοποιείται και η ενδεικτική λυχνία του συναγερμού σβήνει.
Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία.