Σύστημα επιτήρησης ελαστικών (TM)*1

Το σύστημα TM (Tyre Monitor) ανιχνεύει την ταχύτητα περιστροφής των ελαστικών για να προσδιορίσει αν η πίεση στα ελαστικά είναι σωστή.

Περιγραφή συστήματος

Αν η πίεση του ελαστικού είναι πολύ χαμηλή, η διάμετρός του αλλάζει και, ως αποτέλεσμα, αλλάζει η ταχύτητα περιστροφής του. Συγκρίνοντας τα ελαστικά μεταξύ τους, το σύστημα μπορεί να προσδιορίσει αν η πίεση σε ένα ή περισσότερα ελαστικά είναι πολύ χαμηλή.

Το σύστημα αυτό δεν υποκαθιστά την κανονική συντήρηση των ελαστικών.

Μηνύματα

Αν η πίεση του ελαστικού είναι πολύ χαμηλή, τότε ανάβει μια ενδεικτική λυχνία (P1 USA 820 TPMS symbol (small)) στον πίνακα οργάνων και εμφανίζεται ένα από τα παρακάτω μηνύματα:

 • Πίεση ελαστικών χαμηλή Ελέγξτε, ρυθμίστε και βαθμονομ το σύστημα
 • Σύστημα πίεσης ελαστικών Απαιτείται σέρβις
 • Σύστημα πίεσης ελαστικών Προς το παρόν μη διαθέσιμ.

 Σημαντικό

Αν σημειωθεί βλάβη στο σύστημα TM, η ενδεικτική λυχνία P1 USA 820 TPMS symbol (small) στον πίνακα οργάνων αναβοσβήνει επί 1 λεπτό περίπου και στη συνέχεια παραμένει σταθερά αναμμένη. Επίσης εμφανίζεται ένα μήνυμα στον πίνακα οργάνων.

Διαγραφή των μηνυμάτων

Ελέγξτε την πίεση σε όλα τα ελαστικά με ένα μανόμετρο ελαστικών.
Φουσκώστε το ελαστικό (ή τα ελαστικά) στη σωστή πίεση σύμφωνα με την ετικέτα πιέσεων ελαστικών στην κολόνα της πόρτας οδηγού (ανάμεσα στην μπροστινή και πίσω πόρτα).
Επαναβαθμονομήστε το σύστημα TM στο MY CAR.

 Σημείωση

Για να αποφύγετε τη λανθασμένη πίεση ελαστικών, πρέπει να ελέγχετε την πίεση όταν τα ελαστικά είναι κρύα. "Κρύα ελαστικά" σημαίνει ότι η θερμοκρασία των ελαστικών είναι ίδια με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος (περίπου 3 ώρες από τη στιγμή που οδηγήθηκε το αυτοκίνητο). Μετά από μερικά χιλιόμετρα οδήγησης, τα ελαστικά ζεσταίνονται και η πίεσή τους αυξάνεται.

 Προειδοποίηση

 • Η λανθασμένη πίεση ελαστικών μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά στα ελαστικά, που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου.
 • Το σύστημα δεν μπορεί να επισημάνει ξαφνική ζημιά στα ελαστικά εκ των προτέρων.

Βαθμονόμηση TM

Για να λειτουργήσει σωστά το σύστημα TM, πρέπει να καθοριστεί μια τιμή αναφοράς για την πίεση ελαστικών. Αυτό πρέπει να γίνεται κάθε φορά που αλλάζετε ελαστικά ή που αλλάζει η πίεση των ελαστικών μετά από επαναβαθμονόμηση του συστήματος στο MY CAR.

Για παράδειγμα, πρέπει να ρυθμίζετε την πίεση των ελαστικών όταν οδηγείτε με βαρύ φορτίο ή για οδήγηση με μεγάλη ταχύτητα (πάνω από 160 km/h (100 mph)). Κατόπιν, το σύστημα πρέπει να επαναβαθμονομηθεί.

Επαναβαθμονόμηση

Οι ρυθμίσεις πραγματοποιούνται με τα χειριστήρια στην κεντρική κονσόλα, βλ. MY CAR.
Κλείστε το διακόπτη ανάφλεξης.
Φουσκώστε όλα τα ελαστικά στην πίεση που θέλετε σύμφωνα με την ετικέτα πιέσεων ελαστικών στην κολόνα της πόρτας του οδηγού (ανάμεσα στην μπροστινή και την πίσω πόρτα) και επιλέξτε τη θέση II, βλ. Θέσεις κλειδιού - λειτουργίες σε διαφορετικά επίπεδα.
Ανοίξτε το σύστημα του μενού MY CAR.
Επιλέξτε το μενού Tyre monitor.
Επιλέξτε Calibrate tyre pressure. Πατήστε το OK για να επιβεβαιώσετε ότι η πίεση σε όλα τα ελαστικά έχει ελεγχθεί και ρυθμιστεί. Τότε θα αρχίσει η βαθμονόμηση.
Θέστε σε λειτουργία και οδηγήστε το αυτοκίνητο.
Η επαναβαθμονόμηση πραγματοποιείται ενώ το αυτοκίνητο οδηγείται και μπορείτε να τη διακόψετε οποιαδήποτε στιγμή. Αν ο κινητήρας σβήσει ενώ η επαναβαθμονόμηση βρίσκεται σε εξέλιξη, τότε ανακτάται όταν το αυτοκίνητο οδηγηθεί ξανά. Το σύστημα δεν επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση της βαθμονόμησης.

Η νέα τιμή αναφοράς ισχύει μέχρι να επαναλάβετε τα βήματα 1-5.

 Σημείωση

Να θυμάστε ότι το σύστημα TM πρέπει να επαναρυθμίζεται με κάθε αλλαγή ελαστικού ή αν αλλάξει η πίεση των ελαστικών. Εάν δεν αποθηκευτούν νέες τιμές αναφοράς, τότε το σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά.

 Σημείωση

 • Μετά το φούσκωμα του ελαστικού, επανατοποθετείτε πάντοτε την τάπα της βαλβίδας για να μην υποστεί ζημιά η βαλβίδα από χαλίκια, βρομιά, κ.λπ.
 • Χρησιμοποιείτε μόνο πλαστικές τάπες βαλβίδων. Οι μεταλλικές τάπες βαλβίδων μπορεί να οξειδωθούν και να είναι δύσκολο να τις ξεβιδώσετε.

Κατάσταση συστήματος και ελαστικών

Μπορείτε να ελέγχετε την τρέχουσα κατάσταση του συστήματος και των ελαστικών στην οθόνη της κεντρικής κονσόλας.
Ανοίξτε το σύστημα του μενού MY CAR.
Επιλέξτε το μενού Tyre monitor.
Η κατάσταση για τις πιέσεις των ελαστικών εμφανίζεται με χρωματική κωδικοποίηση.

Η κατάσταση επισημαίνεται μέσω χρωματικής κωδικοποίησης για κάθε ελαστικό σύμφωνα με τα εξής:

 • Εντελώς πράσινο: το σύστημα λειτουργεί κανονικά και η πίεση όλων των ελαστικών είναι ελαφρώς υψηλότερη από τη συνιστώμενη.
 • Κίτρινος τροχός: η πίεση του αντίστοιχου ελαστικού είναι πολύ χαμηλή.
 • Όλοι οι τροχοί κίτρινοι: η πίεση είναι πολύ χαμηλή σε δύο ή περισσότερα ελαστικά.
 • Όλοι οι τροχοί με γκρι χρώμα και το μήνυμα Σύστημα πίεσης ελαστικών Προς το παρόν μη διαθέσιμ.: το σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών είναι προσωρινά απενεργοποιημένο. Μπορεί να χρειαστεί να οδηγήσετε για λίγη ώρα το αυτοκίνητο με ταχύτητα πάνω από 30 km/h (20 mph) για να ενεργοποιηθεί ξανά το σύστημα.
 • Όλοι οι τροχοί με γκρι χρώμα και το μήνυμα Σύστημα πίεσης ελαστικών Απαιτείται σέρβις: έχει σημειωθεί σφάλμα στο σύστημα. Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο διανομέα ή συνεργείο της Volvo.
 1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
 2. 1 Στάνταρ σε ορισμένες αγορές.

Σχετικά έγγραφα