Αυτόματη σύνδεση της συσκευής Bluetooth®

Όταν μία ή περισσότερες συσκευές Bluetooth® καταχωρηθούν στο αυτοκίνητο, η συσκευή που είχε συνδεθεί τελευταία συνδέεται αυτόματα όταν το αυτοκίνητο τεθεί σε λειτουργία.

Όταν η λειτουργία Bluetooth® είναι ενεργή και η συσκευή που είχε συνδεθεί τελευταία βρεθεί εντός εμβέλειας, συνδέεται αυτόματα. Αν η συσκευή που είχε συνδεθεί τελευταία δεν είναι διαθέσιμη, τότε το σύστημα θα επιχειρήσει να συνδέσει μια συσκευή που είχε συνδεθεί νωρίτερα.

Για να συνδέσετε μια άλλη συσκευή, πατήστε EXIT, επιλέξτε σύνδεση νέας συσκευής ή μετάβαση σε άλλη ήδη καταχωρημένη συσκευή.