Πλοήγηση* - πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας

Το σύστημα πλοήγησης λαμβάνει συνεχώς πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας που μεταδίδονται από το Κανάλι μηνυμάτων οδικής κυκλοφορίας (TMC) το οποίο χρησιμοποιείται για δυναμικές κατευθυντήριες οδηγίες. Όταν συμβαίνουν καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν το ταξίδι (π.χ. ατυχήματα, οδικά έργα), εμφανίζεται σχετική ένδειξη στην οθόνη, και όταν έχει οριστεί προορισμός, η διαδρομή υπολογίζεται εκ νέου. Ο επανυπολογισμός διαδρομής μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτόματα ή να χρειάζεται επιβεβαίωση, βλ. Αναδρομολόγηση όταν ζητηθεί.

Το TMC είναι ένα τυποποιημένο σύστημα κωδικοποίησης για πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας. Ο δέκτης αναζητά αυτόματα τη σωστή συχνότητα.

 Σημείωση

Το TMC δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις περιοχές/χώρες. Η περιοχή κάλυψης του συστήματος βρίσκεται μόνιμα υπό κατασκευή και ορισμένες φορές μπορεί να χρειάζεται ενημέρωση.

Οι πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας παρουσιάζονται διαφορετικά ανάλογα αν ο προορισμός έχει προσδιοριστεί ή όχι.

P3-1346-NAV-Melco Trafiksymbol TMC

Αυτό το σύμβολο στην οθόνη αποτελεί ένδειξη ότι υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας εντός της τρέχουσας περιοχής λήψης. Το χρώμα του συμβόλου δείχνει τη σημασία των πληροφοριών:

  • ΚΟΚΚΙΝΟ - οι πληροφορίες εκφωνούνται και η θέση εμφανίζεται στο χάρτη.
  • ΚΙΤΡΙΝΟ - δεν υπάρχει εκφώνηση, η θέση εμφανίζεται στο χάρτη.
P3-1346-NAV-Melco Trafiksymbol Prblm-position

Αυτό το σύμβολο επισημαίνει το σημείο με κυκλοφοριακό πρόβλημα, για περισσότερες πληροφορίες, βλ. ενότητα Πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας - με καθορισμένο προορισμό > Πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας στον χάρτη.

 Σημείωση

Οι πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές/χώρες.

Οι περιοχές στις οποίες γίνεται μετάδοση πληροφοριών οδικής κυκλοφορίας επεκτείνονται διαρκώς.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Στην κανονική προβολή για την πηγή πλοήγησης, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε Traffic information.
Επιλέξτε το πλαίσιο για να ενεργοποιηθούν οι πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας ή αποεπιλέξτε το πλαίσιο για απενεργοποίηση.

Πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας - χωρίς καθορισμένο προορισμό

Η λειτουργία σας επιτρέπει να εμφανίζετε τα κυκλοφοριακά προβλήματα χωρίς να έχει επιλεγεί προορισμός.

P3-1346-NAV-Melco Meny Trafinfo Trafik på kartan-UTAN rutt
Ανοίγει τη λειτουργία κύλισης στο χάρτη.

Πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας στο χάρτη

Στην κανονική προβολή για την πηγή πλοήγησης, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε Traffic informationTraffic on map.
Αναζητήστε κυκλοφοριακά προβλήματα με τη λειτουργία κύλισης, βλ. περιγραφή παρακάτω στην ενότητα Πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας - με καθορισμένο προορισμό > Πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας στον χάρτη.

Σύνολο κυκλοφορίας

Στην κανονική προβολή για την πηγή πλοήγησης, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε Traffic informationTraffic on map.
Εμφανίζεται μια λίστα με όλα τα μηνύματα οδικής κυκλοφορίας στην περιοχή λήψης.
Επιλέξτε τι θέλετε να εμφανίζεται, βλ. περιγραφή παρακάτω στην ενότητα Πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας - με καθορισμένο προορισμό > Όλη η κυκλοφορία.

Πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας - με καθορισμένο προορισμό

Η λειτουργία δείχνει κυκλοφοριακά προβλήματα όταν έχετε εισάγει τον προορισμό.

P3-1346-NAV-Melco Meny Trafinfo Lyssna på trafikinfo

Ακρόαση πληροφοριών οδικής κυκλοφορίας κατά τη διαδρομή

Στην κανονική προβολή για την πηγή πλοήγησης, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε Traffic informationListen to traffic on route.
Τα τρέχοντα μηνύματα οδικής κυκλοφορίας κατά μήκος του δρομολογίου εκφωνούνται.

Σύνολο κυκλοφορίας

Στην κανονική προβολή για την πηγή πλοήγησης, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε Traffic informationAll traffic.
Εμφανίζεται μια λίστα με όλα τα μηνύματα οδικής κυκλοφορίας στην περιοχή λήψης. Οι πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας ομαδοποιούνται πρώτα σύμφωνα με τη χώρα (σε συνοριακές περιοχές), και έπειτα κατά αριθμό και όνομα οδού.
Επιλέξτε ένα κυκλοφοριακό πρόβλημα (δρόμος/οδός) και επιβεβαιώστε με το OK/MENU.
Τα κυκλοφοριακά προβλήματα παρατίθενται σε λίστα, με την πιο σοβαρή διακοπή κυκλοφορίας στην κορυφή της λίστας, π.χ. πλήρης ακινητοποίηση οχημάτων σε μια λωρίδα.
Επιλέξτε ένα κυκλοφοριακό πρόβλημα και επιβεβαιώστε με το OK/MENU.

Εμφανίζονται πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το κυκλοφοριακό πρόβλημα, καθώς και η θέση στον χάρτη. Η εικόνα του χάρτη είναι κεντραρισμένη γύρω από τη θέση του κυκλοφοριακού προβλήματος.

P3-1346-NAV-Melco Meny Trafinfo All trafik-4
Κυκλοφοριακό πρόβλημα στο χάρτη.

Πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας στο χάρτη

Στην κανονική προβολή για την πηγή πλοήγησης, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε Traffic informationTraffic on map.
Μετακινηθείτε με κύλιση στον χάρτη μέχρι να τοποθετηθεί στο σταυρόνημα το κυκλοφοριακό πρόβλημα/σύμβολο για το οποίο απαιτούνται λεπτομερείς πληροφορίες.
Ανάβει ένα κίτρινο πλαίσιο γύρω από το σύμβολο.
Επιβεβαιώστε την επιλογή πατώντας το OK/MENU

Εμφανίζονται οι διαθέσιμες πληροφορίες, π.χ.

  • όνομα οδού/αριθμός
  • Χώρα
  • είδος του προβλήματος
  • έκταση του προβλήματος
  • διάρκεια του προβλήματος.

Αν υπάρχουν αρκετά κυκλοφοριακά προβλήματα μέσα στο πλαίσιο του σταυρονήματος, τότε εμφανίζεται πρώτο αυτό που βρίσκεται πιο κοντά στο κέντρο του σταυρονήματος.

Σχήματα όπως "2/5" στο επάνω μέρος της οθόνης μπορεί να σημαίνουν ότι οι πληροφορίες που εμφανίζονται είναι το 2ο από τα 5 συνολικά μηνύματα στο σταυρόνημα - μπορείτε να περιηγηθείτε στα υπόλοιπα μηνύματα πατώντας επανειλημμένα το κουμπί OK/MENU.

Πληροφορίες άμεσης εμφάνισης

Px-1420-NAV-Melco Meny Trafinfo Trafik på kartan-2
Στην κανονική προβολή για την πηγή πλοήγησης, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε Traffic informationTraffic on map.
Τα κυκλοφοριακά προβλήματα άμεσης εμφάνισης (δύο στην προηγούμενη εικόνα) δείχνουν ότι οι πληροφορίες επηρεάζουν το τρέχον δρομολόγιο.
Επιλέξτε ένα κυκλοφοριακό πρόβλημα και επιβεβαιώστε με το OK/MENU.

Εμφανίζονται πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το κυκλοφοριακό πρόβλημα, καθώς και η θέση στον χάρτη. Η εικόνα του χάρτη είναι κεντραρισμένη γύρω από τη θέση του κυκλοφοριακού προβλήματος.

P3-1346-NAV-Melco Meny Trafinfo All trafik-4
Κυκλοφοριακό πρόβλημα στο χάρτη.

Έκταση κυκλοφοριακού προβλήματος

Ορισμένα κυκλοφοριακά προβλήματα δεν συνδέονται μόνο με μια μεμονωμένη θέση, αλλά μπορεί να αφορούν και σε ένα μεγαλύτερο τμήμα της διαδρομής.

Εκτός από το σύμβολο που δείχνει τη θέση του κυκλοφοριακού προβλήματος, η τρέχουσα απόσταση επισημαίνεται επίσης με μια σειρά από κόκκινους σταυρούς "xxxxx".

  • Το μήκος της επισήμανσης αντιπροσωπεύει την έκταση (απόσταση) του κυκλοφοριακού προβλήματος.
  • Η κατεύθυνση οδήγησης επισημαίνεται από το έρεισμα του δρόμου που είναι μαρκαρισμένο.
P3-1346-NAV-Melco Meny Trafinformation Trafik på kartan-4
Κυκλοφοριακό πρόβλημα με την έκτασή του.

Έκταση περιοχής για πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας

Η κλίμακα χάρτη καθορίζει πόσες πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας μπορούν να απεικονίζονται. Όσο μεγαλύτερη είναι η περιοχή του χάρτη που εμφανίζεται στην οθόνη, τόσο περισσότερες διακοπές κυκλοφορίας μπορούν να εμφανιστούν.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.