Κλιματισμός

Ο κλιματισμός ψύχει και αφυγραίνει τον εισερχόμενο αέρα όπως είναι απαραίτητο.
P4-1246 Button AC

Όταν η λυχνία στο κουμπί AC ανάψει, σημαίνει ότι ο έλεγχος του συστήματος κλιματισμού γίνεται από την αυτόματη λειτουργία του συστήματος.

Όταν η λυχνία στο κουμπί AC σβήσει, σημαίνει ότι το σύστημα κλιματισμού είναι αποσυνδεδεμένο. Οι υπόλοιπες λειτουργίες εξακολουθούν να ρυθμίζονται αυτόματα. Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία μέγιστης αποθάμβωσης το σύστημα κλιματισμού ενεργοποιείται αυτόματα, έτσι ώστε ο αέρας να αφυγρανθεί στη μέγιστη ρύθμιση.