Ρύθμιση του ισοσταθμιστή

Ρυθμίστε τον ισοσταθμιστή και ρυθμίστε την ένταση ήχου ξεχωριστά για τις ραδιοφωνικές συχνότητες ή την τηλεόραση.
Πατήστε SOUND για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων ήχου. Γυρίστε το TUNE για κύλιση στο Equalizer και πατήστε OK/MENU.
Επιλέξτε τη ζώνη συχνοτήτων περιστρέφοντας το κουμπί TUNE και επιβεβαιώστε την επιλογή σας με το OK/MENU.
Προσαρμόστε τη ρύθμιση ήχου γυρίζοντας το TUNE και επιβεβαιώστε με το OK/MENU ή, για να αναιρέσετε την εντολή, χρησιμοποιήστε το EXIT. Συνεχίστε με τον ίδιο τρόπο για τις άλλες ζώνες συχνοτήτων που θέλετε να αλλάξετε.
Όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση ήχου, πατήστε το κουμπί EXIT για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας και να επιστρέψετε στην κανονική προβολή.