Μετάβαση σε άλλη συσκευή Bluetooth®

Έχετε τη δυνατότητα να μεταβείτε από μια συνδεδεμένη συσκευή με μια άλλη, εάν υπάρχουν αρκετές συσκευές συνδεδεμένες στο αυτοκίνητο. Η συσκευή πρέπει πρώτα να έχει καταχωρηθεί στο αυτοκίνητο.

Αλλαγή συσκευής πολυμέσων

Ελεγξτε αν η εξωτερική συσκευή έχει ενεργοποιημένο το Bluetooth®, βλ. εγχειρίδιο εξωτερικής συσκευής.
Στην κανονική προβολή για την πηγή (πολυ)μέσων Bluetooth®, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε Change device.
Το αυτοκίνητο αναζητά συσκευές που έχουν ήδη συνδεθεί. Οι εξωτερικές συσκευές που ανιχνεύονται εμφανίζονται στην οθόνη με την αντίστοιχη Bluetooth® ονομασία τους.
Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να συνδέσετε.
Η σύνδεση της εξωτερικής συσκευής πραγματοποιείται.

Αλλαγή τηλεφώνου

Ελεγξτε αν η εξωτερική συσκευή έχει ενεργοποιημένο το Bluetooth®, βλ. εγχειρίδιο εξωτερικής συσκευής.
Στην κανονική προβολή για την πηγή τηλεφώνου, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε Change phone.
Το αυτοκίνητο αναζητά συσκευές που έχουν ήδη συνδεθεί. Οι εξωτερικές συσκευές που ανιχνεύονται εμφανίζονται στην οθόνη με την αντίστοιχη Bluetooth® ονομασία τους.
Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να συνδέσετε.
Η σύνδεση της εξωτερικής συσκευής πραγματοποιείται.