Πίσω φώτα ομίχλης

Όταν η ορατότητα είναι περιορισμένη λόγω ομίχλης, το πίσω φως ομίχλης μπορεί να χρησιμοποιηθεί έτσι, ώστε οι υπόλοιποι χρήστες του δρόμου να παρατηρούν έγκαιρα τα προπορευόμενα οχήματα.
P3-1320 Rear fog light, 4-position handle
Κουμπί πίσω φωτός ομίχλης.

Το πίσω φως ομίχλης μπορεί να ανάψει μόνο όταν το κλειδί βρίσκεται στη θέση II ή αν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία και ο διακόπτης προβολέων στη θέση P3-1220 Symbol AUTO in light switch module ή P4-1246 Symbol Automatiskt halvljus.

Πατήστε το κουμπί για να το ανάψετε/σβήσετε. Η ενδεικτική λυχνία Symbol dimljus bak – text στον πίνακα οργάνων και η λυχνία στο κουμπί ανάβουν, όταν ανάψει το πίσω φως ομίχλης.

Το πίσω φως ομίχλης σβήνει αυτόματα όταν πατήσετε το κουμπί START/STOP ENGINE ή όταν γυρίσετε τον διακόπτη προβολέων στη θέση P4-1246 Symbol Halvljusautomatik ή P4-1246 Symbol Positions-/parkeringsljus.

 Σημείωση

Οι κανονισμοί σχετικά με τη χρήση των πίσω φώτων ομίχλης διαφέρουν από χώρα σε χώρα.

Σχετικά έγγραφα