Ρύθμιση κλίσης των εξωτερικών καθρεπτών

Για καλύτερη ορατότητα προς τα πίσω, οι εξωτερικοί καθρέπτες πρέπει να ρυθμιστούν σύμφωνα με τις προτιμήσεις του οδηγού.

Υπάρχει επίσης μια σειρά από αυτόματες ρυθμίσεις που μπορούν επίσης να συνδεθούν με τα κουμπιά της λειτουργίας μνήμης για το ηλεκτροκίνητο κάθισμα*.

Χρήση των διακοπτών για τους εξωτερικούς καθρέπτες

P5 1507 Power door mirrors control
Χειριστήρια για τους εξωτερικούς καθρέπτες.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τους εξωτερικούς καθρέπτες με το joystick που υπάρχει στο πλαίσιο χειριστηρίων στην πόρτα του οδηγού. Το αυτοκίνητο πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία Comfort ή ανώτερη.

Πατήστε το κουµπί L για τον αριστερό εξωτερικό καθρέπτη ή το κουμπί R για το δεξί εξωτερικό καθρέπτη. Η λυχνία στο κουμπί ανάβει.
Προσαρµόστε τη θέση του καθρέπτη µε το διακόπτη ρύθµισης που βρίσκεται στο κέντρο.
Πατήστε ξανά το κουμπί L ή R. Κανονικά η λυχνία πρέπει να σβήσει.

Ηλεκτρική αναδίπλωση των εξωτερικών καθρεπτών*

Οι καθρέπτες µπορούν να αναδιπλωθούν για τη στάθμευση και την οδήγηση σε στενά σηµεία.

Πατήστε τα κουμπιά L και R ταυτόχρονα.
Αφήστε τα μετά από 1 δευτερόλεπτο περίπου. Οι καθρέπτες σταματούν αυτόματα στη θέση πλήρους αναδίπλωσης.

Για να επαναφέρετε τους καθρέπτες στην ανοικτή θέση, πατήστε τα κουμπιά L και R ταυτόχρονα. Οι καθρέπτες σταματούν αυτόματα σε ανοικτή θέση με την προηγούμενη ρύθμιση.

Αυτόματη αναδίπλωση κατά το κλείδωμα*

Οι εξωτερικοί καθρέπτες αναδιπλώνονται/εκδιπλώνονται αυτόματα όταν το αυτοκίνητο κλειδώνεται/ξεκλειδώνεται με το κλειδί. Η λειτουργία μπορεί να απενεργοποιηθεί από την κεντρική οθόνη.

 Σημείωση

Αν οι καθρέπτες αναδιπλωθούν χειροκίνητα, χρησιμοποιώντας τα κουμπιά L και R, και το αυτοκίνητο στη συνέχεια κλειδωθεί, οι καθρέπτες δεν θα εκδιπλωθούν αυτόματα όταν το αυτοκίνητο ξεκλειδωθεί, ακόμη κι αν έχει πραγματοποιηθεί αυτή η ρύθμιση. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να ανοίξετε χειροκίνητα τους καθρέπτες χρησιμοποιώντας τα κουμπιά L και R.

Επαναρύθµιση καθρεπτών

Αν καθρέπτες έχουν μετακινηθεί εκτός θέσης λόγω εξωτερικών παραγόντων, π.χ. αν παγώσουν στην αναδιπλωμένη θέση και εκδιπλωθούν χειροκίνητα, πρέπει να τους επαναφέρετε ηλεκτρικά στην αρχική τους θέση για να λειτουργήσει σωστά η ηλεκτρική αναδίπλωση/εκδίπλωση*.

Για να αναδιπλωθούν οι εξωτερικοί καθρέπτες, πατήστε τα κουμπιά L και R ταυτόχρονα.
Για να επανέλθουν στην ανοικτή θέση, πατήστε τα κουμπιά L και R.
Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία όπως είναι απαραίτητο.

Οι καθρέπτες επανέρχονται στην ουδέτερη θέση και η ηλεκτρική αναδίπλωση και εκδίπλωση λειτουργεί και πάλι.

Ρύθμιση κλίσης κατά τη στάθμευση1

Ο εξωτερικός καθρέπτης μπορεί να στραφεί προς τα κάτω, ώστε ο οδηγός να μπορεί να δει το έρεισμα του δρόμου, για παράδειγμα κατά τη στάθμευση.

Επιλέξτε την όπισθεν και πατήστε το κουμπί L ή R.

Λάβετε υπόψη σας ότι πρέπει να πατήσετε το κουμπί δύο φορές. Το κουμπί αναβοσβήνει όταν ο εξωτερικός καθρέπτης παίρνει κλίση προς τα κάτω. Όταν επιλέγετε την όπισθεν, ο εξωτερικός καθρέπτης επιστρέφει αυτόματα στην αρχική του θέση.

Αυτόματη ρύθμιση κλίσης κατά τη στάθμευση1

Με αυτή τη ρύθμιση, οι εξωτερικοί καθρέπτες παίρνουν αυτόματα κλίση προς τα κάτω όταν επιλέγετε όπισθεν. Η θέση αναδίπλωσης είναι προεπιλεγμένη και δεν μπορεί να ρυθμιστεί.

Πατήστε iCup-2037-Settings symbol στην κεντρική οθόνη.
Πατήστε το κουμπί Χειριστήρια.
Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε από την επιλογή Κλίση εξωτερικών καθρεπτών κατά την όπισθεν.

Μπορείτε να επιλέξετε οι εξωτερικές καθρέπτες να επιστρέφουν στην αρχική τους θέση, πατώντας το κουμπί L ή R δύο φορές.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Μόνο σε συνδυασμό με ηλεκτροκίνητο κάθισμα με κουμπιά μνήμης*.