Έλεγχος και πλήρωση λαδιού κινητήρα

Η στάθμη λαδιού ανιχνεύεται με τον ηλεκτρονικό αισθητήρα στάθμης λαδιού.

Δείτε τη στάθμη λαδιού στην κεντρική οθόνη

Η στάθμη λαδιού μπορεί να εμφανίζεται στην κεντρική οθόνη κατά την εκκίνηση του αυτοκινήτου. Πρέπει να την ελέγχετε τακτικά.

Πατήστε iCup-2037-App view symbol στην κεντρική οθόνη.
Επιλέξτε Κατάστ. αυτ..
Υπάρχει δυνατότητα εμφάνισης διαφορετικών πληροφοριών για το αυτοκίνητο, συμπ. της στάθμης λαδιού.

 Σημείωση

Το σύστημα δεν μπορεί να ανιχνεύσει άμεσα αλλαγές κατά την πλήρωση ή την αποστράγγιση του λαδιού. Το αυτοκίνητο πρέπει να έχει οδηγηθεί για 30 km (20 μίλια) περίπου και να έχει παραμείνει σε στάση επί 5 λεπτά με τον κινητήρα σβηστό και σε επίπεδο έδαφος για να είναι σωστή η ένδειξη της στάθμης λαδιού.

 Σημείωση

Αν οι συνθήκες για τη μέτρηση της στάθμης λαδιού (χρόνος μετά το σβήσιμο του κινητήρα, κλίση του αυτοκινήτου, εξωτερική θερμοκρασία, κ.λπ.) δεν πληρούνται, θα εμφανιστεί το μήνυμα Δεν υπάρχει διαθέσιμη τιμή στην κεντρική οθόνη. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στα συστήματα του αυτοκινήτου.

 Σημαντικό

P5-1519 Symbol Oil Level Service Required

Αν εμφανιστεί αυτή η λυχνία, η πίεση λαδιού μπορεί να είναι πολύ χαμηλή. Σταματήστε το αυτοκίνητο το συντομότερο δυνατόν και φροντίστε να μεταφερθεί σε ένα συνεργείο – συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Συμπληρώστε το λάδι κινητήρα

P5-1617-S90/V90 Filler cap
Σωλήνας πλήρωσης1,2

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστεί να συμπληρώσετε λάδι ανάμεσα στα μεσοδιαστήματα σέρβις. Δεν χρειάζεται να προβείτε σε κάποια ενέργεια όσον αφορά στη στάθμη λαδιού κινητήρα πριν εμφανιστεί κάποιο μήνυμα στην οθόνη του οδηγού.

 Προειδοποίηση

Αν εμφανιστεί το μήνυμα Στάθμη λαδιού κινητ. Απαιτείται σέρβις, η στάθμη λαδιού ενδέχεται να είναι πολύ υψηλή. Επισκεφτείτε ένα συνεργείο – συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

 Προειδοποίηση

Προσέξτε να μη χυθεί λάδι στον χώρο του κινητήρα. Μπορεί έτσι να προκληθεί φωτιά, αν το λάδι έρθει σε επαφή με εξαρτήματα που αναπτύσσουν πολύ υψηλή θερμοκρασία.

 Σημαντικό

Αν ένα μήνυμα σας ζητήσει να συμπληρώσετε λάδι κινητήρα, συμπληρώστε μόνο την προδιαγραφόμενη ποσότητα. Αν η στάθμη είναι πολύ υψηλή, μπορεί να προκληθεί διακοπή λειτουργίας.
  1. 1 Οι κινητήρες με ηλεκτρονικό αισθητήρα στάθμης λαδιού δεν έχουν δείκτη στάθμης λαδιού.
  2. 2 Η διάταξη του χώρου κινητήρα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο και την έκδοση του κινητήρα.