Λάδι κινητήρα - έλεγχος και πλήρωση

Η στάθμη λαδιού ανιχνεύεται σε ορισμένες εκδόσεις κινητήρα με τον ηλεκτρονικό αισθητήρα στάθμης λαδιού, ενώ σε άλλες εκδόσεις κινητήρα ελέγχεται με τον δείκτη στάθμης λαδιού.

Κινητήρας με δείκτη στάθμης λαδιού1

p3007 påfyllning och mätsticka, bensinmotor
Δείκτης στάθμης λαδιού και σωλήνας πλήρωσης.

Όταν το αυτοκίνητο είναι καινούργιο, είναι σημαντικό να ελέγχετε τη στάθμη λαδιού πριν από την πρώτη προγραμματισμένη αλλαγή λαδιού.

Η Volvo συνιστά να ελέγχετε τη στάθμη λαδιού κάθε 2 500 km. Η πιο ακριβής μέτρηση γίνεται όταν ο κινητήρας είναι κρύος, πριν τον θέσετε σε λειτουργία. Εάν ελέγξετε τη στάθμη λαδιού αμέσως μόλις σβήσετε τον κινητήρα, η μέτρηση δεν θα είναι ακριβής. Ο δείκτης στάθμης θα δείξει ότι η στάθμη λαδιού είναι πολύ χαμηλή, διότι το λάδι δεν έχει προλάβει να επιστρέψει στο κάρτερ.

p3007 oljenivå
Η στάθμη λαδιού πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των ενδείξεων MIN και MAX.

Μέτρηση και πλήρωση εάν χρειάζεται

Βεβαιωθείτε ότι το αυτοκίνητο βρίσκεται σε επίπεδη επιφάνεια. Αφού σβήσετε τον κινητήρα, είναι σημαντικό να περιμένετε 5 λεπτά ώστε το λάδι να επιστρέψει στο κάρτερ.
Τραβήξτε έξω και σκουπίστε το δείκτη στάθμης λαδιού.
Εισάγετε ξανά το δείκτη στάθμης λαδιού.
Τραβήξτε τον έξω και ελέγξτε τη στάθμη.
Εάν η στάθμη βρίσκεται κοντά στο σημάδι MIN, τότε πρέπει να συμπληρώσετε 0,5 λίτρα. Εάν η στάθμη είναι σημαντικά χαμηλότερη, τότε πρέπει να συμπληρώσετε μεγαλύτερη ποσότητα.
Εάν χρειάζεται, ελέγξτε τη στάθμη ξανά, αφότου οδηγήσετε για μια μικρή απόσταση. Στη συνέχεια επαναλάβετε τα βήματα 1-4.

 Προειδοποίηση

Μη γεμίζετε ποτέ λάδι πάνω από την ένδειξη MAX. Η στάθμη δεν πρέπει ποτέ να υπερβαίνει την ένδειξη MAX ή να είναι χαμηλότερη από την ένδειξη MIN, διότι κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά στον κινητήρα.

 Προειδοποίηση

Προσέχετε να μη χυθεί λάδι στο ζεστό σωλήνα της εξάτμισης γιατί υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

Κινητήρας με ηλεκτρονικό αισθητήρα στάθμης λαδιού, 4-κύλινδ.

P3-1346 Filler cap engine VED4
Σωλήνας πλήρωσης2.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστεί να συμπληρώσετε λάδι ανάμεσα στα μεσοδιαστήματα σέρβις.

Δεν χρειάζεται να προβείτε σε κάποια ενέργεια όσον αφορά στη στάθμη λαδιού κινητήρα πριν εμφανιστεί κάποιο μήνυμα στην οθόνη του πίνακα οργάνων, βλ. παρακάτω εικόνα.

P3-1346 Oil message and graph in display VEA
Μήνυμα και γραφική απεικόνιση στην οθόνη. Στην αριστερή οθόνη εμφανίζεται ο ψηφιακός πίνακας οργάνων και στη δεξιά οθόνη ο αναλογικός.
  1. Ikon röd cirkel 1Μήνυμα
  2. Ikon röd cirkel 2Στάθμη λαδιού κινητήρα

Η στάθμη λαδιού ελέγχεται μέσω του ηλεκτρονικού δείκτη στάθµης λαδιού με τον περιστροφικό διακόπτη όταν ο κινητήρας είναι σβηστός, βλ. Περιήγηση στα μενού - πίνακας οργάνων.

 Προειδοποίηση

Αν εμφανιστεί το μήνυμα Απαιτείται αλλαγή λαδιού, επισκεφθείτε ένα συνεργείο - συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo. Η στάθμη λαδιού ενδέχεται να είναι πολύ υψηλή.

 Σημαντικό

Εάν εμφανιστεί ειδοποίηση για χαμηλή στάθμη λαδιού, συμπληρώστε μόνο την ποσότητα που χρειάζεται, για παράδειγμα, 0,5 λίτρα.

 Σημείωση

Το σύστημα δεν μπορεί να ανιχνεύσει άμεσα αλλαγές κατά την πλήρωση ή την αποστράγγιση του λαδιού. Το αυτοκίνητο πρέπει να έχει οδηγηθεί για 30 km περίπου και να έχει παραμείνει σε στάση επί 5 λεπτά με τον κινητήρα σβηστό και σε επίπεδο έδαφος, για να είναι σωστή η ένδειξη της στάθμης λαδιού.

 Προειδοποίηση

Προσέχετε να μη χυθεί λάδι στο ζεστό σωλήνα της εξάτμισης γιατί υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

Μέτρηση της στάθμης λαδιού, 4-κύλινδ.

Αν πρέπει να ελέγξετε τη στάθμη λαδιού, ο έλεγχος πρέπει να γίνει ακολουθώντας την εξής σειρά.
Περιστρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη στον αριστερό μοχλοδιακόπτη στη θέση Στάθμη λαδιού.

Τότε θα δείτε να εμφανίζονται οι πληροφορίες σχετικά με τη στάθμη λαδιού κινητήρα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση μενού, βλ. Περιήγηση στα μενού - πίνακας οργάνων.

 Σημείωση

Εάν οι συνθήκες για τη μέτρηση της στάθμης λαδιού δεν είναι σωστές (χρόνος μετά το σβήσιμο του κινητήρα, κλίση του αυτοκινήτου, εξωτερική θερμοκρασία, κ.λπ.), θα εμφανιστεί το μήνυμα Μη διαθέσιμ.. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στα συστήματα του αυτοκινήτου.

Κινητήρας με ηλεκτρονικό αισθητήρα στάθμης λαδιού, 5-κύλινδρος πετρελαιοκινητήρας

P3-S60/V60/XC60 påfyllning elektronisk oljenivågivare
Σωλήνας πλήρωσης2.

Δεν χρειάζεται να προβείτε σε κάποια ενέργεια όσον αφορά στη στάθμη λαδιού κινητήρα πριν εμφανιστεί κάποιο μήνυμα στην οθόνη του πίνακα οργάνων, βλ. παρακάτω εικόνα.

P4-1220- Y55X-Oil message and graph in display
Μήνυμα και γραφική απεικόνιση στην οθόνη. Στην αριστερή οθόνη εμφανίζεται ο ψηφιακός πίνακας οργάνων και στη δεξιά οθόνη ο αναλογικός.
  1. Ikon röd cirkel 1Μήνυμα
  2. Ikon röd cirkel 2Στάθμη λαδιού κινητήρα

Η στάθμη λαδιού ελέγχεται μέσω του ηλεκτρονικού δείκτη στάθµης λαδιού με τον περιστροφικό διακόπτη όταν ο κινητήρας είναι σβηστός, βλ. Περιήγηση στα μενού - πίνακας οργάνων.

 Προειδοποίηση

Αν εμφανιστεί το μήνυμα Απαιτείται αλλαγή λαδιού, επισκεφθείτε ένα συνεργείο - συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo. Η στάθμη λαδιού ενδέχεται να είναι πολύ υψηλή.

 Σημαντικό

Σε περίπτωση που εμφανιστεί το μήνυμα Χαμηλή στάθμη λαδιού Συμπληρώστε 0,5 λίτρα, συμπληρώστε μόνο 0,5 λίτρα.

 Σημείωση

Η στάθμη λαδιού ανιχνεύεται από το σύστημα μόνο κατά την οδήγηση. Το σύστημα δεν μπορεί να ανιχνεύσει άμεσα αλλαγές κατά την πλήρωση ή την αποστράγγιση του λαδιού. Το αυτοκίνητο πρέπει να κινείται με ταχύτητα 30 km περίπου, προκειμένου η ένδειξη της στάθμης λαδιού να είναι σωστή.

 Προειδοποίηση

Μη συμπληρώνετε περισσότερο λάδι εάν η στάθμη πλήρωσης (3) ή (4) είναι όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω. Η στάθμη δεν πρέπει ποτέ να υπερβαίνει την ένδειξη MAX ή να είναι χαμηλότερη από την ένδειξη MIN, διότι κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά στον κινητήρα.

 Προειδοποίηση

Προσέχετε να μη χυθεί λάδι στο ζεστό σωλήνα της εξάτμισης γιατί υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

Μέτρηση της στάθμης λαδιού, 5-κύλινδρος πετρελαιοκινητήρας

Αν πρέπει να ελέγξετε τη στάθμη λαδιού, ο έλεγχος πρέπει να γίνει ακολουθώντας την εξής σειρά.
Περιστρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη στον αριστερό μοχλοδιακόπτη στη θέση Στάθμη λαδιού.

Τότε θα δείτε να εμφανίζονται οι πληροφορίες σχετικά με τη στάθμη λαδιού κινητήρα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση μενού, βλ. Περιήγηση στα μενού - πίνακας οργάνων.

P4-1220-Y55X-Recommended oil level
Τα στοιχεία 1-4 αντιπροσωπεύουν τη στάθμη πλήρωσης. Μη συμπληρώνετε περισσότερο λάδι εάν εμφανίζεται η στάθμη πλήρωσης (3) ή (4). Η συνιστώμενη στάθμη πλήρωσης είναι 4. Μήνυμα και γραφική απεικόνιση στην οθόνη. Στην αριστερή οθόνη εμφανίζεται ο ψηφιακός πίνακας οργάνων και στη δεξιά οθόνη ο αναλογικός.
  1. 1 Δεν ισχύει για 4-κύλινδ. κινητήρες ή 5-κύλινδ. πετρελαιοκινητήρες, που διαθέτουν ηλεκτρονικό αισθητήρα στάθμης λαδιού.
  2. 2 Οι κινητήρες με ηλεκτρονικό αισθητήρα στάθμης λαδιού δεν έχουν δείκτη στάθμης λαδιού.

Σχετικά έγγραφα