Κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού* - φούσκωμα των ελαστικών

Μπορείτε να φουσκώσετε τα εργοστασιακά ελαστικά του αυτοκινήτου με το συμπιεστή που υπάρχει στο κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού.
Ο συμπιεστής πρέπει να είναι απενεργοποιημένος. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση 0 και εντοπίστε το καλώδιο και τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα.
Ξεβιδώστε το καπάκι και βιδώστε τη συνδετική βαλβίδα του εύκαμπτου σωλήνα αέρα μέχρι τη βάση του σπειρώματος στη βαλβίδα του ελαστικού.

 Προειδοποίηση

Η εισπνοή καυσαερίων μπορεί να είναι θανατηφόρα. Μην αφήνετε ποτέ τον κινητήρα σε λειτουργία μέσα σε κλειστούς χώρους ή χώρους με ανεπαρκή εξαερισμό.

 Προειδοποίηση

Μην αφήνετε παιδιά στο αυτοκίνητο χωρίς επίβλεψη, όταν ο κινητήρας είναι σε λειτουργία.
Συνδέστε το καλώδιο σε μία από τις πρίζες 12 V του αυτοκινήτου και θέστε το αυτοκίνητο σε λειτουργία.
Θέστε σε λειτουργία το συμπιεστή γυρνώντας το διακόπτη στη θέση I.

 Σημαντικό

Κίνδυνος υπερθέρμανσης. Ο συμπιεστής δεν πρέπει να λειτουργήσει περισσότερο από 10 λεπτά.

Φουσκώστε το ελαστικό στην καθορισμένη πίεση σύμφωνα με την ετικέτα πιέσεων ελαστικών, βλ. Ελαστικά - εγκεκριμένες πιέσεις ελαστικών. Αφήστε να διαφύγει αέρας χρησιμοποιώντας τη βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης αν η πίεση του ελαστικού είναι πολύ υψηλή.

Απενεργοποιήστε το συμπιεστή. Αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα και το καλώδιο.
Τοποθετήστε ξανά το καπάκι στη θέση του.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.