Αντικατάσταση λαμπτήρα - κάλυμμα λαμπτήρων μεγάλης/μεσαίας σκάλας προβολέων

Οι λαμπτήρες για τη μεγάλη/μεσαία σκάλα προβολέων είναι προσβάσιμοι ανοίγοντας το μεγαλύτερο κάλυμμα των προβολέων.
p3007 Lampor, losstagning av täcklock
Ανοίξτε το σφιγκτήρα ασφάλισης πιέζοντας τον προς τα πάνω/έξω.
Πιέστε τα κλιπ προς τα κάτω στο κάλυμμα και αφαιρέστε το.

Επανατοποθετήστε το κάλυμμα ακολουθώντας την αντίστροφη διαδικασία.