Κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού* - επισκόπηση

Επισκόπηση των εξαρτημάτων που αποτελούν το κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού, Temporary Mobility Kit (TMK).
P3/P4-1246-ALL-new version of TMK 1
  1. Ikon röd cirkel 1Ετικέτα, ανώτατη επιτρεπόμενη ταχύτητα
  2. Ikon röd cirkel 2Διακόπτης
  3. Ikon röd cirkel 3Καλώδιο
  4. Ikon röd cirkel 4Υποδοχή φιάλης (πορτοκαλί τάπα)
  5. Ikon röd cirkel 5Προστατευτική τάπα
  6. Ikon röd cirkel 6Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης
  7. Ikon röd cirkel 7Εύκαμπτος σωλήνας αέρα
  8. Ikon röd cirkel 8Φιάλη στεγανοποιητικού υγρού
  9. Ikon röd cirkel 9Μανόμετρο
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.

Βοήθησε αυτό;