Επιτήρηση πίεσης ελαστικών (TPMS)*1 - ενεργοποίηση/απενεργοποίηση2

Το σύστημα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών, το TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*, προειδοποιεί τον οδηγό όταν η πίεση ενός ή περισσότερων ελαστικών του αυτοκινήτου είναι πολύ χαμηλή.

 Σημείωση

Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι σταματημένο κατά την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας επιτήρησης πίεσης ελαστικών.
Οι ρυθμίσεις πραγματοποιούνται με τα χειριστήρια στην κεντρική κονσόλα, βλ. MY CAR.
Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία.
Επιλέξτε το σύστημα του μενού MY CAR για να ανοίξουν τα μενού για την πίεση ελαστικών.
Επιλέξτε Tyre pressure και πατήστε OK.
Στην οθόνη πληροφοριών εμφανίζεται η ένδειξη X εάν το σύστημα είναι ενεργοποιημένο, ενώ η επιλογή σταματά να εμφανίζεται εάν το σύστημα απενεργοποιηθεί.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Στάνταρ σε ορισμένες αγορές.
  3. 2 Μόνο σε ορισμένες αγορές.