Αναδίπλωση του δαπέδου του χώρου αποσκευών προς τα πάνω

Το δάπεδο του χώρου αποσκευών μπορεί να στερεωθεί στην ανεβασμένη θέση με τον βραχίονα στήριξης.
Πιάστε τη λαβή για να αναδιπλώσετε το δάπεδο του χώρου αποσκευών προς τα πάνω.

Ανεβάστε τον βραχίονα στήριξης και στερεώστε το άκρο στην υποδοχή στην κάτω πλευρά του δαπέδου του χώρου αποσκευών.

P6-1746-XC40-Load floor support arm
Το δάπεδο του χώρου αποσκευών παραμένει στην ανεβασμένη θέση.

Σχετικά έγγραφα