Προσθήκη και τροποποίηση της ρύθμισης ώρας για τον προκαταρκτικό κλιματισμό

Ο χρονοδιακόπτης για τον προκαταρκτικό κλιματισμό μπορεί να διαχειριστεί έως 8 ρυθμίσεις ώρας.

Προσθήκη ρύθμισης ώρας

P5-1507–Climate–Button preconditioning new timer
Κουμπί για την προσθήκη ρύθμισης ώρας στην καρτέλα Σύστ κλιματ στάθμ στην προβολή κλιματισμού.
Ανοίξτε την προβολή κλιματισμού στην κεντρική οθόνη.
Επιλέξτε την καρτέλα Σύστ κλιματ στάθμ.
Πατήστε το κουμπί Προσθήκη χρονοδιακόπτη.
Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο.

 Σημείωση

Δεν μπορείτε να προσθέσετε ρύθμιση ώρας αν έχουν καταχωρηθεί ήδη 8 ρυθμίσεις για το χρονοδιακόπτη. Διαγράψτε μια ρύθμιση ώρας για να μπορέσετε να προσθέσετε νέα ρύθμιση.

Πατήστε στο Ημερομ. για να ρυθμίσετε την ώρα για μία ημερομηνία.

Πατήστε στο Ημέρες για να ρυθμίσετε την ώρα για μία ή περισσότερες ημέρες της εβδομάδας.

Με Ημέρες: Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την επανάληψη, επιλέξτε/αποεπιλέξτε το πλαίσιο για Επανάλ. εβδομαδ..

Με Ημερομ.: Επιλέξτε την ημερομηνία για τον προκαταρκτικό κλιματισμό με κύλιση στη λίστα ημερομηνιών χρησιμοποιώντας τα βέλη.

Με Ημέρες: Επιλέξτε τις ημέρες της εβδομάδας για τον προκαταρκτικό κλιματισμό πατώντας στα κουμπιά για τις ημέρες της εβδομάδας.

Ρυθμίστε την ώρα που θέλετε να ολοκληρωθεί ο προκαταρκτικός κλιματισμός, με κύλιση με τα βέλη.
Πατήστε στο Επιβεβ για να προσθέσετε τη ρύθμιση ώρας.
Η ρύθμιση ώρας προστίθεται στη λίστα και ενεργοποιείται.

 Προειδοποίηση

Μη χρησιμοποιείτε τον προκαταρκτικό κλιματισμό1:

  • Σε εσωτερικούς χώρους χωρίς εξαερισμό. Αν το σύστημα προθέρμανσης τεθεί σε λειτουργία, εκλύονται καυσαέρια.
  • Σε σημεία κοντά στα οποία υπάρχουν εύφλεκτα υλικά. Το καύσιμο, το αέριο, το ψηλό χορτάρι, το πριονίδι κ.λπ. μπορεί να αναφλεγούν.
  • Όταν υπάρχει κίνδυνος έμφραξης του σωλήνα εξαγωγής του συστήματος προθέρμανσης. Για παράδειγμα, το παχύ στρώμα χιονιού κάτω από το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου μπορεί να εμποδίζει τον εξαερισμό του συστήματος προθέρμανσης.

Να θυμάστε ότι μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία τον προκαταρκτικό κλιματισμό μέσω ενός χρονοδιακόπτη που έχει ρυθμιστεί εκ των προτέρων σε μελλοντική χρονική στιγμή.

Τροποποίηση ρύθμισης ώρας

Ανοίξτε την προβολή κλιματισμού στην κεντρική οθόνη.
Επιλέξτε την καρτέλα Σύστ κλιματ στάθμ.
Πατήστε στη ρύθμιση ώρας που θέλετε να αλλάξετε.
Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο.
Τροποποιήστε τη ρύθμιση ώρας με τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται στην "Προσθήκη ρύθμισης ώρας" παραπάνω.
  1. 1 Ισχύει για το σύστημα προθέρμανσης με καύσιμο.