Διακόπτης γείωσης στο καλώδιο φόρτισης*

Η μονάδα ελέγχου1 του καλωδίου φόρτισης διαθέτει έναν ενσωματωμένο διακόπτη γείωσης, ο οποίος προστατεύει το αυτοκίνητο και τον χρήστη από ηλεκτροπληξία που μπορεί να προκληθεί από βλάβες του συστήματος.

 Προειδοποίηση

Η φόρτιση του αυτοκινήτου πρέπει να πραγματοποιείται σε εγκεκριμένες, γειωμένες επίτοιχες πρίζες. Αν η τάση του ηλεκτρικού κυκλώματος ή της πρίζας δεν είναι γνωστή, απευθυνθείτε σε έναν επαγγελματία ηλεκτρολόγο για να ελέγξει την τάση του ηλεκτρικού κυκλώματος. Αν χρησιμοποιηθεί επίπεδο φόρτισης που υπερβαίνει την τάση του ηλεκτρικού κυκλώματος ή της πρίζας, μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ζημιά στο ηλεκτρικό κύκλωμα.

 Προειδοποίηση

  • Ο διακόπτης γείωσης του καλωδίου φόρτισης συμβάλλει στην προστασία του συστήματος φόρτισης του αυτοκινήτου, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν παρατηρηθεί υπερφόρτωση.

 Σημαντικό

Ο διακόπτης γείωσης δεν προστατεύει την επίτοιχη πρίζα/ηλεκτρική εγκατάσταση.
P5P6-2017- Electric drive- Control module cable
Λυχνία LED μονάδας ελέγχου2.
  1. P5-Icon red circle 1Λυχνία LED

Αν ο ενσωματωμένος διακόπτης γείωσης της μονάδας ελέγχου ενεργοποιηθεί, τότε η λυχνία LED ανάβει σταθερά με κόκκινο χρώμα - ελέγξτε την επίτοιχη πρίζα. Ζητήστε από έναν επαγγελματία ηλεκτρολόγο να ελέγξει την πρίζα ή δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε άλλη πρίζα.

P6-2017- XC40H Control unit current

 Σημαντικό

  • Ελέγξτε το αμπεράζ της πρίζας.
  • Όταν έχετε συνδέσει άλλον ηλεκτρονικό εξοπλισμό στο ίδιο κύκλωμα ασφάλειας, πρέπει να τον αποσυνδέσετε αν υπερβαίνει το συνολικό φορτίο.
  • Μη συνδέσετε το καλώδιο φόρτισης, αν η πρίζα έχει υποστεί ζημιά, έχει φθαρεί ή είναι ελαττωματική.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Αφορά στη φόρτιση με καλώδιο φόρτισης mode 2.
  3. 2 LED (Light Emitting Diode)