Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας ρυμούλκησης

Η λειτουργία ρυμούλκησης χρησιμοποιείται όταν το αυτοκίνητο πρέπει να κυλήσει ελεύθερα για να μπορέσει να ανέβει σε γερανό, για παράδειγμα.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας ρυμούλκησης

Πατήστε iCup-2037-App view symbol στην κεντρική οθόνη.
Πατήστε το κουμπί Κατάστ. αυτ..
Επιλέξτε Σέρβις.
Πατήστε το κουμπί Ενεργ/ση λειτουργίας ρυμούλκησης.
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
Το αυτοκίνητο βρίσκεται τώρα σε λειτουργία ρυμούλκησης και κυλά ελεύθερα.

 Σημαντικό

Επιτρέπεται η ρυμούλκηση του αυτοκινήτου σε ρυμουλκό όχημα με πλατφόρμα. Δεν επιτρέπεται η ρυμούλκηση του αυτοκινήτου με τους τροχούς να κυλούν στο έδαφος.

Απενεργοποίηση της λειτουργίας ρυμούλκησης

Βεβαιωθείτε ότι το αυτοκίνητο είναι σταματημένο.
Ενεργοποιήστε το χειρόφρενο.
Η λειτουργία ρυμούλκησης τερματίστηκε.