Φόρτιση ηλεκτρικού αυτοκινήτου

Φορτίστε το αυτοκίνητο σε σταθμό φόρτισης στο σπίτι ή σε δημόσιο σταθμό φόρτισης.

Θέση υποδοχής φόρτισης

2139-XC40 BEV -Placement of charging inlet !CH/!JPN

Φόρτιση σε σταθμό φόρτισης (mode 3)1

Αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης από την ειδική υποδοχή του σταθμού φόρτισης ή αφαιρέστε το.
Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης στον σταθμό φόρτισης. Αν ο σταθμός φόρτισης διαθέτει σταθερό καλώδιο φόρτισης, μεταβείτε απευθείας στο βήμα 3.

 Σημαντικό

Συνιστάται να μη συνδέετε το καλώδιο φόρτισης όταν υπάρχει κίνδυνος ηλεκτρικής καταιγίδας ή αστραπών.
2139-BEV-Open charging lid rear inlet

Πιέστε το πίσω τμήμα του καλύμματος για να ανοίξει το πορτάκι φόρτισης2.

2139-BEV-Start charging- rear inlet and charging gun

Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα της λαβής φόρτισης και στη συνέχεια πιέστε τη λαβή φόρτισης μέχρι μέσα στην υποδοχή φόρτισης για το αυτοκίνητο.

 Σημαντικό

Για να αποφευχθεί τυχόν ζημιά στη βαφή, π.χ. σε δυνατό αέρα, τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα της λαβής φόρτισης έτσι, ώστε να μην ακουμπά στο αυτοκίνητο.
Το φις-λαβή του καλωδίου φόρτισης κουμπώνει/ασφαλίζει και η φόρτιση αρχίζει εντός 5 δευτερολέπτων.
Όταν η φόρτιση αρχίσει, η λυχνία LED στην υποδοχή φόρτισης αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα.

Στην οθόνη του οδηγού και την κεντρική οθόνη εμφανίζεται ο υπόλοιπος χρόνος φόρτισης ή αν η φόρτιση δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε.

Οι υδρατμοί που δημιουργούνται από το σύστημα κλιματισμού μπορεί να στάζουν κάτω από το αυτοκίνητο κατά τη φόρτιση. Αυτό οφείλεται στην ψύξη της μπαταρίας υψηλής τάσης.

 Σημαντικό

Αν η ασφάλεια καεί κατά τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι το ρεύμα που εμφανίζεται στην κεντρική οθόνη έχει ρυθμιστεί ώστε να είναι συμβατό με την ηλεκτρική εγκατάσταση. Σε ένα τριφασικό δίκτυο πληροφορικής (συνηθισμένο στη Νορβηγία), το ρεύμα στον αγωγό επιστροφής του αυτοκινήτου μπορεί να είναι υψηλότερο από το ρεύμα φάσης. Αν, για παράδειγμα, έχουν επιλεγεί τα 16 A στο αυτοκίνητο, στον αγωγό επιστροφής είναι δυνατό να εμφανιστεί τιμή έως και 28 A.

 Προειδοποίηση

  • Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη όταν είναι κοντά σε συνδεδεμένο καλώδιο φόρτισης.
  • Το καλώδιο φόρτισης διαρρέεται από υψηλή τάση. Η επαφή με υψηλή τάση μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
  • Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο φόρτισης, αν έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά. Εάν το καλώδιο φόρτισης έχει υποστεί ζημιά ή δεν λειτουργεί, πρέπει να επισκευαστεί μόνο σε συνεργείο - συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.
  • Τοποθετείτε πάντοτε το καλώδιο φόρτισης έτσι, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος κάποιος να το πατήσει ή να σκοντάψει σε αυτό ή να υποστεί άλλου είδους ζημιά, ή να προκληθεί τραυματισμός.
  • Μη χρησιμοποιείτε έναν ή περισσότερους αντάπτορες ανάμεσα στο καλώδιο φόρτισης και τον ρευματοδότη.
  • Μη συνδέετε αντάπτορα, έναν ή περισσότερους, ανάμεσα στο καλώδιο φόρτισης και το αυτοκίνητο.

Ανατρέξτε επίσης στις οδηγίες του κατασκευαστή για τη χρήση του καλωδίου φόρτισης και των εξαρτημάτων του.

 Σημαντικό

Μην πλένετε το αυτοκίνητο όταν το καλώδιο φόρτισης είναι συνδεδεμένο ή όταν είναι ανοικτό το πορτάκι φόρτιση.

Tαχεία φόρτιση (συνεχές ρεύμα)

Βεβαιωθείτε ότι το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο σε ασφαλές σημείο, κατάλληλο για φόρτιση.
Αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης από την ειδική υποδοχή του σταθμού φόρτισης.
Ανοίξτε το πορτάκι φόρτισης και αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα της υποδοχής φόρτισης.
P6-2037- Fast charging (Eu+Us)
Πιάστε το καλώδιο φόρτισης και με τα δύο χέρια και πατήστε το καλώδιο φόρτισης τέρμα μέσα στην υποδοχή φόρτισης του αυτοκινήτου. Κρατήστε τη λαβή φόρτισης προς τα πάνω επί αρκετά δευτερόλεπτα. Το καλώδιο φόρτισης ασφαλίζει αυτόματα στην υποδοχή φόρτισης μετά από μερικά δευτερόλεπτα. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο φόρτισης έχει ασφαλίσει σωστά, για να μπορέσει να αρχίσει η φόρτιση.
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη του σταθμού φόρτισης για να εγκρίνετε τη φόρτιση. Η φόρτιση αρχίζει όταν ο σταθμός φόρτισης ολοκληρώσει μια δοκιμή απομόνωσης. Αυτό μπορεί να διαρκέσει περίπου ένα λεπτό.
Όταν η φόρτιση αρχίσει, η λυχνία LED στην υποδοχή φόρτισης αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα. Στην οθόνη του οδηγού και την κεντρική οθόνη εμφανίζεται ο υπόλοιπος χρόνος φόρτισης ή αν η φόρτιση δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε.

 Σημείωση

Οι σταθμοί φόρτισης που υποστηρίζουν CCS συνήθως φέρουν σε εμφανές σημείο τη σήμανση CCS ή Combo.

Πινακίδα στην εσωτερική πλευρά στο πορτάκι της υποδοχής φόρτισης

P6-2037-XC40 BEV-Decal inside charging lid

Μπορείτε να βρείτε τους κωδικούς που πληρούν το πρότυπο EN 17186 στην εσωτερική πλευρά στο πορτάκι φόρτισης.

  • C: Φόρτιση τύπου 2 με εναλλασσόμενο ρεύμα (AC)
  • K και L: φόρτιση με συνεχές ρεύμα (DC), συμπ. του Combined Charging System (CCS)
  1. 1 Αφορά στη φόρτιση με καλώδιο φόρτισης mode-3 ή σε σταθμό φόρτισης με σταθερό καλώδιο φόρτισης.
  2. 2 Η εικόνα είναι απλοποιημένη - τα εξαρτήματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.