Προφίλ χρήστη

Πολλές από τις ρυθμίσεις που ορίζονται μέσα στο αυτοκίνητο μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα προσωπικό προφίλ χρήστη.

Το προφίλ Κάτοχος είναι προεγκατεστημένο στο αυτοκίνητο και ενεργοποιείται κατά την πρώτη χρήση ή μετά από επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.

Το προφίλ Κάτοχος έχει διαχειριστικά προνόμια και δεν μπορεί να διαγραφεί.

Σύρετε την προβολή ειδοποιήσεων προς τα κάτω για πρόσβαση στα προφίλ χρήστη.

Στο πεδίο κατάστασης εμφανίζεται ένα σύμβολο iCup-2037-Driver profile symbol, μαζί με τα αρχικά του ενεργού προφίλ. Όταν το σύστημα έχει αποσυνδεθεί, δεν εμφανίζεται σύμβολο/αρχικά στο πεδίο κατάστασης.

Αυτόματη επιλογή προφίλ

Μπορείτε να συνδέσετε το κλειδί σας με ένα προφίλ. Το προφίλ, μαζί με όλες τις σχετικές ρυθμίσεις, θα επιλέγονται αυτόματα κάθε φορά που αναγνωρίζεται το συγκεκριμένο κλειδί κατά το ξεκλείδωμα ή το άνοιγμα της πόρτας του οδηγού.

Αν δεν έχει συνδεθεί κάποιο κλειδί με ένα συγκεκριμένο προφίλ, ενεργοποιείται το προφίλ που χρησιμοποιήθηκε τελευταίο.

Γενικές πληροφορίες για τις ρυθμίσεις

Οι αλλαγές στις ρυθμίσεις του αυτοκινήτου αποθηκεύονται με διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με την κατηγορία στην οποία υπάγονται οι ρυθμίσεις. Αυτές οι ρυθμίσεις μπορεί να είναι προσωπικές, καθολικές ή προσαρμοσμένες για έναν κύκλο οδήγησης.

Προσωπικές ρυθµίσεις

Οι προσωπικές ρυθμίσεις αποθηκεύονται σε ένα ενεργό προφίλ.

Υπάρχουν δύο είδη προσωπικών ρυθμίσεων:
  • Ρυθμίσεις λειτουργιών αυτοκινήτου - Ρυθμίσεις σχετικά με την υποστήριξη του οδηγού, τον κλιματισμό πλευράς οδηγού, το κάθισμα του οδηγού, τους εξωτερικούς καθρέπτες και τον εσωτερικό και εξωτερικό φωτισμό. Αυτές οι ρυθμίσεις διατηρούν τις τιμές τους όταν προστεθεί ένα προφίλ ή όταν αποσυνδεθείτε από ένα ενεργό προφίλ.
  • Ρυθμίσεις ήχου και (πολυ)μέσων - ρυθμίσεις σχετικά με τα συστήματα πλοήγησης, ήχου και (πολυ)μέσων, τις εφαρμογές και τους συνδεδεμένους λογαριασμούς. Αυτές οι ρυθμίσεις επιστρέφουν στις προεπιλεγμένες τιμές όταν προστεθεί ένα προφίλ ή όταν αποσυνδεθείτε από ένα ενεργό προφίλ.

Καθολικές ρυθμίσεις

Οι καθολικές ρυθμίσεις δεν αλλάζουν κατά τη μετάβαση σε διαφορετικό προφίλ. Παραμένουν οι ίδιες ανεξάρτητα ποιο προφίλ είναι ενεργό. Παραδείγματα γενικών ρυθμίσεων είναι ο κλιματισμός της πλευράς συνοδηγού, η λειτουργία μνήμης καθίσματος συνοδηγού και ορισμένες ρυθμίσεις συστήματος.

Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις κύκλου οδήγησης

Ορισμένες ρυθμίσεις επιστρέφουν στις προεπιλεγμένες τιμές τους1 μετά από έναν κύκλο οδήγησης.

Υπάρχει δυνατότητα να προσαρμόσετε τις τιμές για αυτές τις ρυθμίσεις ενώ οδηγείτε. Μετά την οδήγηση, επιστρέφει στην προεπιλεγμένη τιμή. Στον επόμενο κύκλο οδήγησης, η ρύθμιση θα υιοθετήσει ξανά την προεπιλεγμένη τιμή της.

  1. 1 Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την αγορά