Ρύθμιση θερμοκρασίας για το μπροστινό κάθισμα

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στους βαθμούς που θέλετε για τις ζώνες κλιματισμού των μπροστινών καθισμάτων1.
Πατήστε στο κουμπί θερμοκρασίας στο κάτω μέρος της κεντρικής οθόνης στη μέση, για να εμφανιστεί το χειριστήριο.2
Πατήστε στα βέλη δίπλα από τη θερμοκρασία, για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη θερμοκρασία. Έχετε επίσης την επιλογή να πατήσετε απευθείας στα βέλη χωρίς πρώτα να πατήσετε στο κουμπί θερμοκρασίας, όταν η θερμοκρασία είναι συγχρονισμένη.
Η θερμοκρασία αλλάζει και το κουμπί δείχνει την καθορισμένη θερμοκρασία.

 Σημείωση

Η επιλογή μεγαλύτερης ή μικρότερης θερμοκρασίας από την επιθυμητή δεν επιταχύνει τη διαδικασία θέρμανσης ή ψύξης.
  1. 1 Στον 2-ζωνικό κλιματισμό, για τα πίσω καθίσματα επίσης.
  2. 2 Αν ο συγχρονισμός θερμοκρασίας έχει απενεργοποιηθεί, η τρέχουσα θερμοκρασία εμφανίζεται τόσο στην πλευρά του οδηγού όσο και στην πλευρά του οδηγού.

Σχετικά έγγραφα