Γενικές πληροφορίες για το καλώδιο φόρτισης*

Χρησιμοποιείτε καλώδιο mode 3 για τη φόρτισης σε σταθμό φόρτισης. Ορισμένοι σταθμοί φόρτισης διαθέτουν σταθερό καλώδιο φόρτισης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αντί αυτού.

 Σημείωση

Οι πληροφορίες σε αυτή την ενότητα αφορούν μόνο στη φόρτιση με καλώδιο φόρτισης mode 3 ή σε σταθμό φόρτισης με σταθερό καλώδιο φόρτισης.

 Προειδοποίηση

Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο φόρτισης που παρέχεται με το όχημά σας ή ανταλλακτικό καλώδιο που έχετε αγοράσει από το Επίσημο Δίκτυο της Volvo.

Φόρτιση με σταθερό καλώδιο φόρτισης Mode 31

Σε ορισμένες τοποθεσίες, όταν το καλώδιο φόρτισης εγκαθίσταται στον σταθμό φόρτισης, συνδέεται στο κύριο ηλεκτρικό δίκτυο. Για τον λόγο αυτό, χρησιμοποιείτε το καλώδιο φόρτισης του σταθμού και ακολουθήστε τις οδηγίες στον σταθμό φόρτισης.

Προδιαγραφές, καλώδιο φόρτισης
Θερμοκρασία περιβάλλοντος

-32 °C έως 50 °C(-25 °F έως 122 °F)

 Προειδοποίηση

  • Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη όταν είναι κοντά σε συνδεδεμένο καλώδιο φόρτισης.
  • Το καλώδιο φόρτισης διαρρέεται από υψηλή τάση. Η επαφή με υψηλή τάση μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
  • Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο φόρτισης, αν έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά. Εάν το καλώδιο φόρτισης έχει υποστεί ζημιά ή δεν λειτουργεί, πρέπει να επισκευαστεί μόνο σε συνεργείο - συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.
  • Τοποθετείτε πάντοτε το καλώδιο φόρτισης έτσι, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος κάποιος να το πατήσει ή να σκοντάψει σε αυτό ή να υποστεί άλλου είδους ζημιά, ή να προκληθεί τραυματισμός.
  • Μη συνδέετε αντάπτορα, έναν ή περισσότερους, ανάμεσα στο καλώδιο φόρτισης και το αυτοκίνητο.

Ανατρέξτε επίσης στις οδηγίες του κατασκευαστή για τη χρήση του καλωδίου φόρτισης και των εξαρτημάτων του.

 Σημαντικό

Πρέπει πάντοτε να σταματάτε τη φόρτιση πριν αποσυνδέσετε το καλώδιο φόρτισης από την υποδοχή φόρτισης του αυτοκινήτου και έπειτα από τον σταθμό φόρτισης.

 Σημαντικό

Καθαρίστε το καλώδιο φόρτισης με ένα καθαρό πανί, το οποίο έχετε διαβρέξει με νερό ή ήπιο καθαριστικό. Μη χρησιμοποιείτε χημικά ή διαλυτικά.

 Προειδοποίηση

Το καλώδιο φόρτισης και τα σχετικά μέρη δεν πρέπει να εμβαπτίζονται σε νερό.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Ευρωπαϊκό πρότυπο - EN 61851-1.