Αντικατάσταση της μπαταρίας στο κλειδί

Η μπαταρία στο κλειδί, όταν αποφορτιστεί, μπορεί να αντικατασταθεί. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από τη συχνότητα χρήσης του κλειδιού. Η μπαταρία του Key Tag* δεν αντικαθίσταται.

 Σημείωση

Όλες οι μπαταρίες έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής και πρέπει στο τέλος να αντικαθίστανται (δεν ισχύει για το Key Tag). Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας διαφέρει ανάλογα πόσο συχνά χρησιμοποιείται το όχημα/κλειδί.
P6-20w37-DIM-KeyNotFound

Η μπαταρία του κλειδιού χρειάζεται αντικατάσταση όταν ανάψει η πληροφοριακή λυχνία και εμφανιστεί το μήνυμα Η μπαταρία του κλειδιού του αυτοκινήτου έχει εξασθενήσει. Βλ. Εγχειρίδιο κατόχου για την αντικατάσταση. στην οθόνη του οδηγού.

Άλλη μια ένδειξη είναι η χαμηλή στάθμη της μπαταρίας και η μειωμένη εμβέλεια του κλειδιού.

Η μπαταρία στο τηλεχειριστήριο χωρίς κουμπιά (Key Tag)* δεν αντικαθίσταται. Όταν η μπαταρία αποφορτιστεί, μπορείτε να παραγγείλετε καινούργιο τηλεχειριστήριο χωρίς κουμπιά από ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

 Σημαντικό

Προσκομίστε το αποφορτισμένο κλειδί Key Tag σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo, όπου μπορεί να διαγραφεί από το σύστημα του αυτοκινήτου. Μπορείτε να εξακολουθήσετε να χρησιμοποιείτε το κλειδί για εκκίνηση του αυτοκινήτου μέσω εφεδρικής εκκίνησης όταν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί.

Άνοιγμα του κλειδιού και αντικατάσταση της μπαταρίας του

 Σημαντικό

Μην αγγίζετε τις επιφάνειες επαφής μιας καινούργιας μπαταρίας με τα δάκτυλά σας. Αυτό επηρεάζει τη λειτουργία της μπαταρίας.

Κρατήστε το κλειδί έτσι, ώστε το μπροστινό του άκρο με το λογότυπο της Volvo να είναι στραμμένο προς τα πάνω και ο κρίκος στραμμένος προς το μέρος σας.

Υπάρχει μια ασφάλεια στην αριστερή πλευρά του κρίκου. Αν βρίσκεται στη λάθος πλευρά, σημαίνει ότι έχει μπει το μπροστινό μέρος στη θέση του πίσω μέρους όταν είχατε αντικαταστήσει την μπαταρία κάποια άλλη φορά.

16w17 - SPA - Change battery in remote key - No 1
Σύρετε την ασφάλεια δίπλα στον κρίκο προς το πλάι, και σύρετε το μπροστινό κέλυφος αντίθετα από τον κρίκο.

Το κέλυφος αποσπάται και μπορείτε να το αφαιρέσετε τραβώντας το προς τα πάνω.

Υπάρχει μια επιπλέον ασφάλεια κάτω από το κέλυφος για την αφαίρεση του πίσω μέρους.

16w17 - SPA - Change battery in remote key - No 2
Σύρετε την ασφάλεια που βρίσκεται πίσω από το μπροστινό κέλυφος προς το πλάι, και σύρετε το πίσω κέλυφος αντίθετα από τον κρίκο.

Το κέλυφος αποσπάται και μπορείτε να το αφαιρέσετε τραβώντας το προς τα πάνω.

Το καπάκι της μπαταρίας βρίσκεται κάτω από το κέλυφος.

16w17 - SPA - Change battery in remote key - No 3

Γυρίστε το καπάκι της μπαταρίας αριστερά στη θέση OPEN. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι ή ένα νόμισμα, για παράδειγμα.

Αφαιρέστε το καπάκι της μπαταρίας τραβώντας το προς τα πάνω. Αν δυσκολεύεστε να το αποσπάσετε, μπορείτε να το ανασηκώσετε χρησιμοποιώντας ένα στενό εργαλείο.

16w17 - SPA - Change battery in remote key - remove battery
Η θετική (+) πλευράς της μπαταρίας είναι στραμμένη προς τα πάνω. Λασκάρετε την μπαταρία πιέζοντας την άκρη της και έπειτα τραβήξτε την προς τα έξω.
16w17 - SPA - Key insert new battery

Τοποθετήστε καινούργια μπαταρία με την πλευρά (+) προς τα πάνω. Μην πιάνετε τις επαφές της μπαταρίας του κλειδιού με τα δάχτυλά σας.

Τοποθετήστε την άκρη της μπαταρίας κάτω από τις δύο ακριανές πλαστικές ασφάλειες.

Στη συνέχεια πιέστε την μπαταρία έτσι, ώστε να συγκρατηθεί στη θέση της με την επάνω πλαστική ασφάλεια.

 Σημείωση

Χρησιμοποιείτε μπαταρίες με την ένδειξη CR2032, 3 V.

 Σημείωση

Η Volvo συνιστά οι μπαταρίες αντικατάστασης για το κλειδί να πληρούν το UN Manual of Test and Criteria, Part III, sub-section 38.3. Οι συνοδευτικές μπαταρίες ή οι μπαταρίες αντικατάστασης από εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo πληρούν το ίδιο πρότυπο.
16w17 - SPA - Change battery in remote key - No 6
Επανατοποθετήστε το καπάκι της μπαταρίας και γυρίστε το αριστερά στη θέση CLOSE.
16w17 - SPA - Change battery in remote key - No 7
Επανατοποθετήστε το πίσω κέλυφος, ακολουθώντας την αντίστροφη διαδικασία από την αφαίρεση. Δεν υπάρχει λογότυπο στο πίσω κέλυφος. Πιέστε το κέλυφος προς τα μέσα μέχρι να ακούσετε ένα κλικ και στη συνέχεια σύρετε το για τα τελευταία χιλιοστά στην αρχική του θέση.

Θα ακουστεί ένα ακόμη κλικ ως ένδειξη ότι το κέλυφος έχει τοποθετηθεί σωστά και έχει ασφαλίσει.

Δεν πρέπει να υπάρχουν διάκενα.

16w17 - SPA - Change battery in remote key - No 8
Γυρίστε το κλειδί και επανατοποθετήστε το μπροστινό κέλυφος με τον ίδιο τρόπο που τοποθετήσατε το πίσω κέλυφος.

 Προειδοποίηση

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά με τη σωστή πολικότητα. Αν το κλειδί δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία για να μην προκληθεί διαρροή από την μπαταρία και ζημιά. Οι μπαταρίες με ζημιά ή διαρροές μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό λόγω διαβρωτικού υγρού κατά την επαφή με το δέρμα. Για τον λόγο αυτό, χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια όταν πιάνετε μπαταρίες που έχουν υποστεί ζημιά.

  • Φυλάσσετε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά.
  • Μην αφήνετε τις μπαταρίες οπουδήποτε, διότι υπάρχει κίνδυνος κατάποσης από παιδιά ή κατοικίδια.
  • Οι μπαταρίες δεν πρέπει να αποσυναρμολογούνται, να βραχυκυκλώνονται ή να έρχονται σε επαφή με ακάλυπτη φλόγα.
  • Μην επιχειρήσετε να φορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Μπορεί να εκραγούν.
  • Ελέγχετε τα προϊόντα που λειτουργούν μέσω μπαταρίας για σημάδια ζημιάς τακτικά.

Το κλειδί δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί αν υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι το κλειδί ή η μπαταρία του έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή. Φυλάσσετε τα ελαττωματικά προϊόντα μακριά από παιδιά.

 Σημαντικό

Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να ανακυκλώνονται με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.