Φόρτιση ηλεκτρικού αυτοκινήτου σε επίτοιχη πρίζα

Το αυτοκίνητο μπορεί να φορτιστεί σε επίτοιχη πρίζα αν δεν υπάρχουν άλλες επιλογές φόρτισης.

 Σημείωση

Οι πληροφορίες σε αυτή την ενότητα αφορούν στη φόρτιση σε επίτοιχη πρίζα με καλώδιο φόρτισης mode 2.

Καλώδιο φόρτισης (mode 2)

Κατά τη φόρτιση σε επίτοιχη πρίζα, χρησιμοποιείτε καλώδιο φόρτισης με μονάδα ελέγχου που μπορεί να περιορίσει το αμπεράζ (mode 2).

 Σημείωση

Η Volvo συνιστά τη χρήση καλωδίου φόρτισης σύμφωνα με το IEC 62196 και IEC 61851 που υποστηρίζει την παρακολούθηση θερμοκρασίας.

 Προειδοποίηση

Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο φόρτισης που παρέχεται με το όχημά σας ή ανταλλακτικό καλώδιο που έχετε αγοράσει από το Επίσημο Δίκτυο της Volvo.

 Προειδοποίηση

Το καλώδιο φόρτισης και τα σχετικά μέρη δεν πρέπει να εμβαπτίζονται σε νερό.

 Προειδοποίηση

 • Το καλώδιο φόρτισης διαθέτει έναν ενσωματωμένο αυτόματο διακόπτη. Η φόρτιση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο σε γειωμένες και εγκεκριμένες πρίζες.
 • Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη όταν είναι κοντά σε συνδεδεμένο καλώδιο φόρτισης.
 • Το καλώδιο φόρτισης διαρρέεται από υψηλή τάση. Η επαφή με υψηλή τάση μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
 • Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο φόρτισης, αν έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά. Εάν το καλώδιο φόρτισης έχει υποστεί ζημιά ή δεν λειτουργεί, πρέπει να επισκευαστεί μόνο σε συνεργείο - συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.
 • Τοποθετείτε πάντοτε το καλώδιο φόρτισης έτσι, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος κάποιος να το πατήσει ή να σκοντάψει σε αυτό ή να υποστεί άλλου είδους ζημιά, ή να προκληθεί τραυματισμός.
 • Αποσυνδέστε τον φορτιστή από την πρίζα στον τοίχο, πριν τον καθαρίσετε.
 • Ποτέ μη συνδέετε το καλώδιο φόρτισης σε μπαλαντέζα ή σε πολύπριζο.
 • Μη χρησιμοποιείτε έναν ή περισσότερους αντάπτορες ανάμεσα στο καλώδιο φόρτισης και τον ρευματοδότη.
 • Μη συνδέετε αντάπτορα, έναν ή περισσότερους, ανάμεσα στο καλώδιο φόρτισης και το αυτοκίνητο.
 • Μη χρησιμοποιείτε εξωτερικό χρονοδιακόπτη ανάμεσα στο καλώδιο φόρτισης και τον ρευματοδότη.

Ανατρέξτε επίσης στις οδηγίες του κατασκευαστή για τη χρήση του καλωδίου φόρτισης και των εξαρτημάτων του.

 Σημαντικό

Αποφύγετε την άμεση έκθεση της μονάδας ελέγχου και του βύσματός της στο φως του ήλιου. Σε τέτοιες περιπτώσεις, υπάρχει κίνδυνος το σύστημα προστασίας κατά της υπερθέρμανσης στο φις να μειώσει ή να διακόψει τη φόρτιση της μπαταρίας υψηλής τάσης.

 Σημαντικό

Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο φόρτισης με μήκος μεγαλύτερο από 30 μέτρα (περίπου 1180 in.).

Έναρξη φόρτισης

Σταθμεύετε πάντοτε το αυτοκίνητο πριν ξεκινήσετε τη φόρτιση.

Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης σε πρίζα 230 V1.

Ανοίξτε το καπάκι φόρτισης.

Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα στη λαβή φόρτισης και στη συνέχεια πιέστε τη λαβή φόρτισης μέχρι τέρμα μέσα στην υποδοχή φόρτισης του αυτοκινήτου.
Η λαβή του καλωδίου φόρτισης ασφαλίζει και, στη συνέχεια, η φόρτιση ξεκινά εντός 5 δευτερολέπτων.

 Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα πώς αρχίζει η φόρτιση στην ενότητα Φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

 Σημαντικό

Αν η ασφάλεια της επίτοιχης πρίζας έχει πολύ χαμηλό αμπεράζ, μπορεί να καεί όσο το αυτοκίνητο φορτίζει. Επιλέξτε το ελάχιστο αμπεράζ για τη φόρτιση στην κεντρική οθόνη του αυτοκινήτου, πριν από την επανασύνδεση φόρτισης. Αν τα προβλήματα παραμένουν, απευθυνθείτε σε έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο για να εξετάσετε επιπλέον μέτρα.

 Προειδοποίηση

 • Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο πρέπει να φορτίζεται μόνο με τη μέγιστη επιτρεπόμενη ένταση ρεύματος ή χαμηλότερη, σύμφωνα με τις ισχύουσες συστάσεις κάθε χώρας για τη φόρτιση από επίτοιχες πρίζες/φις.
 • Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο πρέπει να φορτίζεται μόνο από εγκεκριμένες γειωμένες επίτοιχες πρίζες.
 • Αποφύγετε τις πρίζες με εμφανή φθορά, ελαττώματα ή ζημιά διότι μπορεί να προκληθεί ζημιά από φωτιά ή/και τραυματισμός αν χρησιμοποιηθούν.

 Σημαντικό

Ποτέ μη συνδέετε το καλώδιο φόρτισης όταν υπάρχει κίνδυνος ηλεκτρικής καταιγίδας ή αστραπών.

Ολοκλήρωση φόρτισης

Για να τερματίσετε τη φόρτιση, πατήστε το κουμπί δίπλα στην υποδοχή φόρτισης του αυτοκινήτου ή το κουμπί στην κεντρική οθόνη, και αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης από την υποδοχή φόρτισης του αυτοκινήτου και στη συνέχεια από την πρίζα 230 V1.

 Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα πώς τερματίζεται η φόρτιση στην ενότητα Τερματισμός φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

 Σημαντικό

Η φόρτιση πρέπει να ολοκληρωθεί πριν αποσυνδέσετε το καλώδιο φόρτισης από την υποδοχή φόρτισης του αυτοκινήτου. Αν η φόρτιση δεν τερματιστεί πριν αποσυνδεθεί το καλώδιο φόρτισης, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο καλώδιο φόρτισης ή στο σύστημα.

 Σημαντικό

 • Ποτέ μην αποσυνδέετε το καλώδιο φόρτισης από την επίτοιχη πρίζα ενώ η φόρτιση βρίσκεται σε εξέλιξη – σε αυτή την περίπτωση υπάρχει κίνδυνος η επίτοιχη πρίζα να υποστεί ζημιά.
 • Λάβετε υπόψη σας ότι πρέπει να αποσυνδέσετε το καλώδιο φόρτισης από την υποδοχή φόρτισης του αυτοκινήτου πριν το αποσυνδέσετε από την επίτοιχη πρίζα, εν μέρει για να αποφευχθεί η ζημιά στο σύστημα και εν μέρει για να μη σταματήσει η φόρτιση ακούσια.

Ασφάλεια

Η φόρτιση ηλεκτρικού αυτοκινήτου σε επίτοιχη πρίζα συνεπάγεται ότι η ασφάλεια δέχεται υψηλό φορτίο.

 Σημαντικό

Βεβαιωθείτε ότι η επίτοιχη πρίζα μπορεί να φέρει το συγκεκριμένο αμπεράζ για το καλώδιο φόρτισης.

Συνήθως, σε ένα κύκλωμα ασφάλειας συμπεριλαμβάνονται αρκετές συσκευές κατανάλωσης ρεύματος 230 V, που σημαίνει ότι στην ίδια ασφάλεια αντιστοιχούν πρόσθετες συσκευές κατανάλωσης ρεύματος (π.χ. φωτισμός, ηλεκτρική σκούπα, ηλεκτρικό δράπανο, κ.λπ.).

 Σημαντικό

Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ισχύος της πρίζας 230 V επαρκεί για τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων – αν δεν είστε βέβαιοι, η πρίζα πρέπει να ελεγχθεί από επαγγελματία ηλεκτρολόγο. Αν το αμπεράζ της πρίζας δεν είναι γνωστό – επιλέξτε το χαμηλότερο αμπεράζ στην κεντρική οθόνη.

Παράδειγμα 1

Αν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο σε επίτοιχη πρίζα (10 A) και το ρεύμα φόρτισης έχει ρυθμιστεί στα 16 A, τότε το αυτοκίνητο θα επιχειρήσει να αντλήσει 16 A από το ηλεκτρικό δίκτυο – μετά από λίγο, η υπερφορτωμένη ασφάλεια 10 A για την πρίζα θα ενεργοποιηθεί και η φόρτιση της μπαταρίας θα σταματήσει.

Σε αυτή την περίπτωση, επαναρυθμίστε την ασφάλεια για την πρίζα και επιλέξτε ρεύμα φόρτισης χαμηλότερης έντασης στην κεντρική οθόνη.

Παράδειγμα 2

Αν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο σε επίτοιχη πρίζα (10 A) και το ρεύμα φόρτισης έχει ρυθμιστεί στα 10 A, τότε το αυτοκίνητο θα αντλήσει 10 A από το ηλεκτρικό δίκτυο. Αν συνδέσετε κι άλλες συσκευές κατανάλωσης ρεύματος στην ίδια πρίζα (ή σε άλλη πρίζα στο ίδιο κύκλωμα ασφάλειας), τότε υπάρχει κίνδυνος η ασφάλεια 10 A για την πρίζα να υπερφορτωθεί και να ενεργοποιηθεί, οπότε η φόρτιση της μπαταρίας θα σταματήσει.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, επαναρυθμίστε την ασφάλεια για την πρίζα/το κύκλωμα της ασφάλειας και επιλέξτε ρεύμα φόρτισης χαμηλότερης έντασης στην κεντρική οθόνη = ή αποσυνδέστε τις υπόλοιπες συσκευές κατανάλωσης ρεύματος από την πρίζα/το κύκλωμα της ασφάλειας.

Παράδειγμα 3

Αν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο σε επίτοιχη πρίζα (10 A) και το ρεύμα φόρτισης έχει ρυθμιστεί στα 6 A, τότε το αυτοκίνητο θα αντλήσει μόνο 6 A από το ηλεκτρικό δίκτυο. Η φόρτιση της μπαταρίας θα διαρκέσει φυσικά περισσότερο, ωστόσο τότε μπορείτε να συνδέσετε κι άλλους καταναλωτές ταυτόχρονα στην ίδια πρίζα/κύκλωμα ασφάλειας αρκεί το συνολικό φορτίο να μην υπερβαίνει το αμπεράζ της πρίζας/του κυκλώματος της ασφάλειας.

 1. 1 Η τάση στην πρίζα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την αγορά.