Βιωσιμότητα

Η στρατηγική μας για τη βιωσιμότητα είναι πλήρως ενσωματωμένη στην εταιρική στρατηγική μας και υπόκειται συχνά σε έλεγχο μέσω τακτικών αναλύσεων, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων και των ευκαιριών που σχετίζονται με το κλίμα.

Διαθέτουμε μια δομή διακυβέρνησης για την παρακολούθηση της προόδου της στρατηγικής, των φιλοδοξιών και των πρωτοβουλιών μας για τη βιωσιμότητα.

Ένας άντρας παρατηρεί μια γυναίκα που εργάζεται σε έναν έξυπνο πίνακα με μια γραφίδα

Πώς είμαστε οργανωμένοι;

Η δομή διακυβέρνησής μας για τη βιωσιμότητα είναι οργανωμένη σύμφωνα με τις συστάσεις της Ομάδας Δράσης για τη Δημοσιοποίηση Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών που σχετίζονται με το Κλίμα (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures - TCFD). Αυτό σημαίνει ότι πραγματοποιούμε συχνούς ελέγχους βιωσιμότητας σε κάθε επίπεδο διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένου του Διοικητικού Συμβουλίου. Η παγκόσμια ομάδα βιωσιμότητας επιβλέπει την ανάπτυξη και την πρόοδο της στρατηγικής βιωσιμότητας σε ολόκληρη την εταιρεία.

Ο οργανισμός

Το ΔΣ μας καθορίζει τη στρατηγική κατεύθυνση και εγκρίνει τη στρατηγική μας, συμπεριλαμβανομένης εκείνης για τη βιωσιμότητα και παρακολουθεί την πρόοδο. Το σχέδιο δράσης μας για το κλίμα με τους σχετικούς κινδύνους και τις ευκαιρίες εξετάζεται στις τακτικές συνεδριάσεις του ΔΣ.

Η ομάδα EMT είναι υπεύθυνη για τη συνολική διακυβέρνηση, την εκτέλεση και την εφαρμογή της στρατηγικής μας για τη βιωσιμότητα και παρακολουθεί τακτικά την πρόοδο μέσω πολλών δεικτών KPI. Το σχέδιο δράσης για το κλίμα με τους σχετικούς κινδύνους και τις ευκαιρίες αναθεωρείται ανά τρίμηνο.

Η ομάδα GST είναι κεντρικά υπεύθυνη για την καθημερινή διακυβέρνηση και τον συντονισμό της βιωσιμότητας. Αναπτύσσει και βελτιώνει τη στρατηγική μας για τη βιωσιμότητα, ηγείται και υποστηρίζει τις στρατηγικές πρωτοβουλίες και παρακολουθεί την πρόοδο των δεικτών KPI. Συγκεντρώνει επίσης επιχειρησιακή νοημοσύνη για θέματα βιωσιμότητας.

Η επιτροπή GFC εξετάζει και επικυρώνει την επιλογή των Κατάλληλων Πράσινων Έργων (βλ. Αναφορά Πράσινης Χρηματοδότησης στη σελίδα 189 της Ετήσιας Έκθεσής μας) και ελέγχει την Έκθεση Ταξινόμησης της ΕΕ (βλ. Έκθεση Ταξινόμησης ΕΕ στη σελίδα 184 της Ετήσιας Έκθεσής μας)

Οι ομάδες λειτουργικής διαχείρισης είναι υπεύθυνες να διασφαλίσουν ότι η βιωσιμότητα θα γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής εργασίας όλων. Ενεργούν εξ ονόματος των μελών της επιτροπής GST και μπορεί να τους ζητηθεί να διασφαλίσουν πόρους και χρηματοδότηση για πρωτοβουλίες βιωσιμότητας.

Αναφορές ESG

Πιστεύουμε στην εξωτερική αξιολόγηση των επιδόσεών μας στη βιωσιμότητα από τρίτους. Είναι σημαντική για την εξασφάλιση αξιοπιστίας. Διαβεβαιώνει το ανθρώπινο δυναμικό μας και τους εξωτερικούς εταίρους μας ότι η στρατηγική βιωσιμότητας και οι φιλοδοξίες μας υποστηρίζουν παγκόσμιους στόχους, όπως είναι οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και η Συμφωνία του Παρισιού.

Οι συνεργάτες μας

Έχουμε δεσμευτεί να μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα και γνωρίζουμε ότι γι' αυτό θα χρειαστεί μια παγκόσμια προσπάθεια. Απαιτείται συνεργασία με εταιρείες, οργανισμούς και ΜΚΟ για να δοθεί ώθηση στην αλλαγή και τη βελτίωση των επιδόσεων του κλάδου. Μερικά παραδείγματα:

CDP

CDP

Responsible Minerals Initiative

Responsible Minerals Initiative

Responsible Business Alliance

Responsible Business Alliance

Drive Sustainability

Drive Sustainability

Ellen Macarthur Foundation

Ellen Macarthur Foundation

Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών

Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών

Κίνδυνοι που σχετίζονται με το κλίμα και σενάρια υπερθέρμανσης του πλανήτη

Από παγκόσμια οικονομική σκοπιά, η κλιματική αλλαγή αποτελεί κορυφαίο κίνδυνο τόσο ως προς τον αντίκτυπο όσο και ως προς την πιθανότητα. Επηρεάζει την εταιρεία μας και τον κλάδο μας με πολλούς τρόπους.

Αναλύουμε διαφορετικά σενάρια υπερθέρμανσης του πλανήτη σύμφωνα με τις συστάσεις του TCFD, για να επαληθεύσουμε την ανθεκτικότητα της στρατηγικής μας. Χρησιμοποιήσαμε το Stated Policies Scenario (4DS) και το Sustainability Development Scenario (<2DS) της IEA για την ανάλυση των Μεταβατικών Κινδύνων και το 8.5 Scenario της IPCC για την ανάλυση των Φυσικών Κινδύνων. Αναλύοντας τον αντίκτυπο και την πιθανότητα σε αυτά τα διαφορετικά σενάρια, δεν προσδιορίσαμε μόνο κινδύνους που επηρεάζουν την εταιρεία μας, αλλά και ευκαιρίες.