Realizacja świadczeń Volvo Assistance
Pomoc medyczna

W razie wypadku pojazdu poza granicami RP, w wyniku którego nastąpiło uszkodzenia ciała, zorganizujemy świadczenia pomocy medycznej. Realizacja poniższych świadczeń polega wyłącznie na organizacji wymienionych w nich usług, nie pokrywamy kosztów tych usług.

A. INFORMACJA MEDYCZNA

W razie zajścia wypadku Volvo Assistance zobowiązany jest udzielić, za pośrednictwem zespołu medycznego, pierwszej porady medycznej w oparciu o informacje otrzymane od Państwa drogą telefoniczną.

B. PRZEWÓZ MEDYCZNY

W razie uszkodzenia ciała w wyniku wypadku zobowiązujemy się zapewnić:

transport do najbliższego szpitala lub szpitala najbardziej przygotowanego do udzielenia stosownej pomocy,

transport do szpitala na terytorium RP, powrót do Państwa miejsca zamieszkania po zakończeniu leczenia.

Wybór środka transportu jest dokonywany przez zespół medyczny w porozumieniu (o ile jest to możliwe i uzasadnione z medycznego punktu widzenia) z lekarzem prowadzącym, a jedyną jego przesłanką są wymogi medyczne i techniczne.

C. HOSPITALIZACJA

W razie uszkodzenia ciała w wyniku wypadku zorganizujemy hospitalizację, tj. miejsce i pobyt w najbliższym szpitalu lub w szpitalu przygotowanym do udzielenia stosownej pomocy w kraju wystąpienia zdarzenia.

D. WIZYTA BLISKIEJ OSOBY

W razie hospitalizacji poza granicami RP w związku z uszkodzeniem ciała doznanym w wyniku wypadku na Państwa życzenie zorganizujemy:

transport jednej, wskazanej, bliskiej osoby do miejsca hospitalizacji,

pobyt osoby wskazanej w lokalnym hotelu przez czas Pańtwa hospitalizacji.

E. TRANSPORT ZWŁOK

W przypadku zgonu w następstwie wypadku poza granicami RP zorganizujemy transport zwłok lub prochów do miejsca pochówku na terenie RP i udzielimy pomocy w załatwieniu odpowiednich formalności w kraju, w którym nastąpił zgon, niezbędnych do dokonania powyższego transportu.

VOLVO ASSISTANCE Telefon: +48-22-522-2733