Wersja artykułu 2020.275.0

Polityka prywatności klienta

Obowiązuje od:

Opublikowano:

17w38 - Support site - Legal icon

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób Volvo Car Corporation, jej dystrybutorzy krajowi oraz stowarzyszeni dealerzy w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej „Volvo Cars" albo „my" we wszystkich odmianach gramatycznych) przetwarzają dane klientów w kontekście naszych głównych produktów i usług.

Poniżej znajdą Państwo następujące informacje:

Nie jest to informacja o ochronie prywatności w rozumieniu artykułu 13 RODO, lecz ogólne oświadczenie dotyczące stosowanych praktyk, którego uzupełnieniem są informacje o ochronie prywatności zgodne z RODO, takie jak:

 • Informacja o ochronie prywatności związana z samochodem: wyjaśnia przetwarzanie Państwa danych podczas prowadzenia samochodu Volvo;
 • Volvo ID: dostarcza informacji na temat przetwarzania związanego z korzystaniem z Volvo ID;
 • Aplikacja Volvo Cars: informuje o przetwarzaniu danych w ramach aplikacji Volvo Cars;
 • Obsługa i wsparcie klienta: opisuje przetwarzanie przez nas danych, gdy kontaktują się Państwo z naszymi centrami obsługi klienta;
 • Realizacja praw podmiotu danych zgodnie z RODO: opisuje przetwarzanie przez nas danych, gdy jako podmiot danych składają Państwo wniosek na podstawie RODO;

Niniejsza polityka prywatności nie ma zastosowania do:

 • naszych dystrybutorów krajowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym;
 • autoryzowanych dealerów Volvo Cars, chyba że są częścią Volvo Car Group;
 • autoryzowanych importerów Volvo Cars;
 • osób trzecich, którym przekazują Państwo informacje bezpośrednio (na przykład podmiotów oferujących usługi abonamentowe, towarzystw ubezpieczeniowych, dostawców aplikacji firm trzecich i tak dalej);
 • jeśli Państwa samochód Volvo jest wyposażony w system operacyjny Google Android, niniejsza polityka prywatności nie dotyczy przetwarzania Państwa danych osobowych przez Google.

Podmioty te są administratorami niezależnymi od Volvo Cars i same odpowiadają za gromadzenie informacji. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się bezpośrednio z tymi podmiotami i zapoznając się z ich informacjami o ochronie prywatności.

1. Jakie dane osobowe generalnie przetwarzamy

Przetwarzanie Państwa danych osobowych ma dla nas kluczowe znaczenie, abyśmy mogli dostarczać Państwu nasze produkty i usługi. Jesteśmy wdzięczni za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzają, udostępniając nam swoje dane osobowe, a Państwa prywatność uważamy za ważny element oferowanych przez nas usług. Gdy używają Państwo naszych pojazdów albo aplikacji, musimy przetwarzać dane osobowe, tzn. informacje dotyczące zidentyfikowanej albo możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Gdy przetwarzamy Państwa dane, robimy to za Państwa zgodą, aby wykonać umową, wypełnić nasze obowiązki prawne albo zrealizować nasz uzasadniony interes. Podstawa prawna zależy zawsze od konkretnych danych osobowych oraz czynności przetwarzania wykonywanych w danym przypadku i jest wskazana w odpowiedniej informacji o ochronie prywatności dotyczącej danego produktu albo usługi.

Ogólnie przetwarzane przez nas dane mogą obejmować poniższe kategorie, które są określone bardziej szczegółowo w odpowiedniej informacji o ochronie prywatności dotyczącej danego produktu albo usługi:

 • Dane identyfikacyjne takie jak Państwa imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail itd.
 • Dane techniczne Państwa pojazdu takie jak numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), model, informacje dotyczące zakupu, historia obsługi technicznej, statystyka użytkowania pojazdu itd.
 • Dane z analizy jazdy takie jak wskazania czujników, kody błędów, przebieg, godzina uruchomienia/wyłączenia, dane związane z bezpieczeństwem, dane emisji, zapytania przy wyszukiwaniu informacji, usługi nawigacyjne, pozycja pojazdu itd.
 • Dane umów takie jak informacje dotyczące zakupu i użytkowania naszych produktów oraz usług, a także preferencje/ustawienia klienta, historia zamówień, identyfikator Volvo ID itd.
 • Inne dane generowane przy przetwarzaniu Państwa zamówień, np. dane z naszych usług Volvo On Call lub Pick-up & Delivery Service, historia kredytowa oraz dane banku itd.

W niektórych przypadkach nie uzyskujemy Państwa danych osobowych bezpośrednio od Państwa, lecz otrzymujemy je od osób trzecich – jednak tylko wtedy, gdy zezwala na to prawo. Przykładem sytuacji, w której uzyskujemy Państwa dane osobowe z innego źródła jest badanie zdolności kredytowej – w tym przypadku otrzymujemy informacje o Państwa zdolności kredytowej z instytucji kredytowych w celu ochrony naszego uzasadnionego interesu. Jeśli pozyskujemy Państwa dane osobowe od osoby trzeciej, wskazujemy na to oddzielnie w naszych poszczególnych informacjach o ochronie prywatności.

Gdy Volvo Cars przetwarza Państwa dane osobowe, odbywa się to w poniższych okolicznościach, które są określone bardziej szczegółowo w odpowiedniej informacji o ochronie prywatności dotyczącej danego produktu albo usługi:

 • Potrzebujemy tych danych do zawarcia z Państwem umowy: gdy zamawiają Państwo samochód albo części samochodowe, a także różne dostarczane przez nas usługi, musimy przetwarzać Państwa Dane w celu dostarczenia Państwu produktu albo usługi.
 • Mamy prawny obowiązek przetwarzania Państwa danych: są sytuacje, gdy prawo wymaga od nas przetwarzania Państwa danych. Może tak być w przypadku pewnych funkcji samochodu, na przykład eCall (która po aktywowaniu musi wysyłać określonego rodzaju dane do służb ratowniczych), gwarancji naszych produktów (których możemy udzielić tylko wtedy, gdy wiemy kiedy i jaki samochód Państwo zakupili, oraz znamy inne okoliczności związane ze zdarzeniem objętym gwarancją), gdy otrzymamy nakaz ujawnienia danych od organów ścigania albo sądu, a także gdy przepisy prawa nakładają na nas taki obowiązek – na przykład prawo handlowe, podatkowe, kryminalne, finansowe lub dotyczące prania pieniędzy – i gdy musimy wypełnić wymagania urzędowe.
 • Mamy ważny interes: Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu udostępnienia Państwu funkcji samochodu, usług gwarancyjnych albo informacji o wezwaniu do serwisu; w celu ciągłego ulepszania osiągów, jakości i bezpieczeństwa naszych pojazdów, produktów i usług; oraz w celu dochodzenia praw i obrony w sporach sądowych. Podmioty Volvo Cars dostarczające usługi płatne z dołu mogą przeprowadzać badanie zdolności kredytowej w celu autoryzacji wykonania usługi na Państwa rzecz (na przykład Care by Volvo).
 • Wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych: W innych sytuacjach poprosimy o Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

2. Jakie jest nasze podejście do możliwości dokonywania wyboru i sprawowania kontroli przez klientów

Prosimy Państwa o zgodę zawsze wtedy, gdy wymagana jest taka zgoda na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych. Możliwość dokonywania wyboru przez klienta uważamy za kluczowe rozwiązanie, ale jesteśmy także świadomi, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych nie zawsze jest właściwym rozwiązaniem – z tego powodu (o ile obowiązujące prawo nie wymaga innego podejścia), nie prosimy o zgodę na przetwarzanie danych osobowych na przykład: gdy ma to miejsce w ramach umowy z Państwem, gdy wykonujemy prawny obowiązek albo gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji naszego uzasadnionego interesu albo interesu osoby trzeciej (chyba że Państwa interes albo podstawowe prawa i swobody przeważają nad naszym interesem). Przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu obejmuje na przykład przetwarzanie stanowiące element funkcji bezpieczeństwa naszych samochodów, dostarczanie naszym klientom usług realizowanych w oparciu o połączenie z Internetem oraz badania związane z przyszłym rozwojem naszych produktów i aplikacji.

Czasami po prostu jazda samochodem Volvo może wiązać się z koniecznością przetwarzania danych osobowych w sposób domyślny. Naszym celem jest informowanie o tym klientów, zanim zakupią samochód, tak aby mogli podjąć świadomą decyzję.

3. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe

Aby dostarczać nasze usługi, udostępniamy także Państwa dane innym odbiorcom w obrębie EOG, na przykład naszym podmiotem stowarzyszonym, podmiotom przetwarzającym dane oraz innym podmiotom publicznym i prywatnym, takim jak nasi dostawcy usług.

Dane innym odbiorcom udostępniamy, w jak największym zakresie po dokonaniu anonimizacji, z kilku uzasadnionych powodów:

 • w ramach naszej zwykłej działalności biznesowej rutynowo korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, co wymaga dostępu do posiadanych przez nas danych albo przetwarzania danych w naszym imieniu – w Unii Europejskiej te podmioty zewnętrzne noszą nazwę „podmiotów przetwarzających";
 • w naszych samochodach stosujemy technologie, które wiążą się ze zbieraniem danych bezpośrednio z samochodów przez dostawców zewnętrznych na ich własne potrzeby (w Unii Europejskiej podmioty te noszą nazwę „odrębnych administratorów");
 • udostępniamy dane instytutom badawczym i uniwersytetom w ramach naszej działalności badawczej;
 • udostępniamy także dane organom publicznym, działając na rzecz inicjatyw podejmowanych w interesie publicznym (na przykład monitorowania warunków drogowych) oraz organom ścigania, gdy potrzebują one informacji w celu zapobiegania i karania przestępczości; oraz
 • w ograniczonych sytuacjach i z zasady tylko w postaci zanonimizowanej, udostępniamy dane odpłatnie poprzez umowy licencyjne i inne rozwiązania umowne podmiotom prywatnym.

Odnosi się to oczywiście do dobrowolnego udostępniania danych. Możemy także ujawniać Państwa dane organom ścigania, sądom, organom nadzorczym i innym agendom rządowym albo osobom trzecim w zakresie wymaganym od Volvo Cars w ramach przestrzegania obowiązków prawnych oraz w celu własnej obrony przed roszczeniami prawnymi lub dochodzenia naszych własnych roszczeń. Udostępnianie Państwa danych może być także konieczne dla ochrony praw osób trzecich, na przykład dla zapewnienia czyjegoś osobistego bezpieczeństwa.

Dobrowolne udostępnianie danych osobowych do celów własnych odbiorców zewnętrznych będzie mieć miejsce wyłącznie (z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych):

 • jeśli odbiorca może wykazać, że potrzeba taka przynosi korzyść publiczną; lub
 • jeśli pozwoli to udoskonalić nasze produkty lub usługi; lub
 • za zgodą zainteresowanej osoby fizycznej.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z europejskim prawem o ochronie danych. Jeśli Państwa dane osobowe będą udostępniane odbiorcom w krajach trzecich, tzn. odbiorcom, których siedziba albo miejsce prowadzenia działalności nie znajduje się w kraju członkowskim UE albo EOG, będzie się to odbywać na podstawie decyzji o adekwatności przyjętych przez Komisję Europejską w oparciu o art. 45 RODO, albo po podjęciu odpowiednich i adekwatnych środków zabezpieczających przekazywanie danych zgodnych z art. 46 f. RODO, albo na podstawie wyjątków określonych w art. 49 RODO. Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o tym, jak chronimy Państwa dane osobowe przy ich przekazywaniu do krajów poza EOG w szczególnych sytuacjach, prosimy o zapoznanie się z informacją o ochronie prywatności dotyczącą interesującego Państwa produktu albo usługi. Jeśli okaże się to niewystarczające, mogą Państwo skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych poniżej.

4. Jak długo przechowujemy Państwa dane

Państwa dane osobowe przetwarzamy i przechowujemy przez różne okresy, które są określone bardziej szczegółowo w odpowiedniej informacji o ochronie prywatności dotyczącej danego produktu albo usługi. To, jak długo przechowujemy Państwa dane, zależy w szczególności od:

 • rodzaju przetwarzanych danych;
 • celów przetwarzania danych;
 • Państwa własnych ustawień i konfiguracji, dokonywanych na przykład podczas użytkowania Państwa pojazdu;
 • od tego, czy skorzystają Państwo z prawa przysługującego Państwu jako podmiotowi danych na podstawie RODO, w szczególności z prawa do usunięcia danych („prawa do zostania zapomnianym"); oraz
 • od tego, czy wycofają Państwo swoją zgodę, na przykład w kontekście reklam przesyłanych pocztą elektroniczną.

Z reguły Państwa dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak to jest potrzebne do realizacji celów w których je zgromadziliśmy, albo, w razie istnienia zgody, do momentu wycofania przez Państwa udzielonej zgody (chyba że istnieje inny cel przetwarzania tych samych danych i nie opiera się to na Państwa zgodzie). Po osiągnięciu celów albo zablokujemy dane osobowe, tak aby nie mogły być już przetwarzane, albo je usuniemy, chyba że istnieją specjalne powody, które uprawniają nas do ich dalszego przetwarzania. W szczególności może tak być, jeśli:

 • wyrazili Państwo zgodę na dalsze przetwarzanie Państwa danych, na przykład zezwalając nam na przetwarzanie Państwa adresu e-mail w celu przesyłania Państwu reklam,
 • do przetwarzania Państwa danych uprawnia nas zawarta umowa,
 • mają zastosowanie określone prawem okresy przechowywania, co zobowiązuje nas do przechowywania pewnych danych przez dłuższy czas (na przykład względy podatkowe),
 • jesteśmy upoważnieni prawnie do przetwarzania danych, lub
 • musimy przechowywać dane z powodów prawnych albo uzasadnionych powodów biznesowych, takich jak własna obrona przed roszczeniami prawnymi lub dochodzenie naszych własnych roszczeń. albo zapobieganie oszustwom lub nadużyciom.

5. Państwa prawa związane z przetwarzaniem przez nas danych

Jako podmiotowi, którego dane dotyczą, przysługują Państwu określone prawa, przyznane na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w odniesieniu do Państwa danych osobowych, które przetwarzamy. Wyjaśniono je w skrócie poniżej, a w celu skorzystania z nich mogą Państwo wypełnić zamieszczony poniżej specjalny formularz.

 1. Prawo do wycofania zgody: W przypadku gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, mogą Państwo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.
 2. Prawo do uzyskania dostępu do Państwa danych osobowych: Mogą Państwo poprosić nas o informacje dotyczące danych osobowych, które posiadamy na Państwa temat. Na żądanie udostępnimy Państwu kopię Państwa danych osobowych. Jeśli poproszą Państwo o dodatkowe kopie Państwa danych osobowych, możemy obciążyć Państwa rozsądną opłatą w oparciu o koszty administracyjne. Mają Państwo prawo do informacji na temat środków zabezpieczających przesyłanie Państwa danych osobowych do kraju znajdującego się poza UE i EOG, jeśli zwrócą się Państwo o potwierdzenie, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe czy nie, oraz czy przesyłamy Państwa dane osobowe do kraju znajdującego się poza UE i EOG.
 3. Prawo do sprostowania danych: Mogą Państwo zażądać od nas poprawienia nieprawidłowych albo niekompletnych danych osobowych dotyczących Państwa. Dokładamy uzasadnionych starań, aby dane osobowe będące w naszym posiadaniu lub pod naszą kontrolą i wykorzystywane na bieżąco były poprawne, kompletne, aktualne i istotne, w oparciu o najnowsze dostępne nam informacje.
 4. Prawo do ograniczenia: Mogą Państwo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli:
  • zakwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, na okres potrzebny nam do zweryfikowania prawidłowości danych,
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i żądają Państwo ograniczenia przetwarzania, a nie usunięcia Państwa danych osobowych,
  • nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, albo
  • sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu, podczas gdy my weryfikujemy, czy nasze prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstaw powoływanych przez Państwa w sprzeciwie.
 5. Prawo do przenoszenia: Mają Państwo prawo otrzymać Państwa dane osobowe, które nam Państwo przekazali, oraz, gdy jest to technicznie wykonalne, zażądać, abyśmy przekazali Państwa dane osobowe (które nam Państwo przekazali) innej organizacji, jeżeli:
  • przetwarzamy Państwa dane osobowe przy użyciu zautomatyzowanych metod;
  • opieramy przetwarzanie Państwa danych osobowych na Państwa zgodzie, albo przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji lub wykonania umowy, której są Państwo stroną,
  • Państwa dane osobowe zostały nam przekazane przez Państwa; oraz
  • Państwa prawo do przenoszenia nie wpływa niekorzystnie na prawa lub swobody innych osób.
  Mają Państwo prawo otrzymać swoje dane osobowe w uporządkowanym, powszechnie wykorzystywanym i czytelnym maszynowo formacie. Państwa prawo do otrzymania Państwa danych osobowych nie może wpływać niekorzystnie na prawa lub swobody innych osób. Prawo do tego, aby Państwa dane osobowe zostały przekazane przez nas do innej organizacji, przysługuje Państwu, jeśli takie przekazanie jest technicznie wykonalne.
 6. Prawo do usunięcia danych: Mają Państwo prawo zażądać usunięcia przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych. Musimy spełnić to żądanie, jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe, chyba że przetwarzanie jest niezbędne:
  • do korzystania z prawa wolności wypowiedzi i informacji;
  • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlegamy;
  • do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych; albo
  • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
 7. Prawo do sprzeciwu: Mogą Państwo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, pod warunkiem, że przetwarzanie to nie opiera się na Państwa zgodzie, ale na naszym uzasadnionym interesie albo na uzasadnionym interesie osoby trzeciej. W takim wypadku zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie przedstawić istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeśli sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu, prosimy o podanie, czy żądają Państwo także usunięcia Państwa danych osobowych, w przeciwnym razie tylko je ograniczymy. Mają Państwo prawo sprzeciwić się w dowolnym momencie, niezależnie od przyczyny, przetwarzaniu Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego (który obejmuje profilowanie w zakresie związanym z takim marketingiem bezpośrednim), jeśli takie przetwarzanie opierało się na naszym uzasadnionym interesie. Jeśli marketing opierał się na Państwa zgodzie, mogą Państwo wycofać zgodę (patrz powyżej).
 8. Prawo do wniesienia skargi: Mogą Państwo wnieść skargę do lokalnego organu nadzorującego ochronę danych lub dowolnego innego organu ochrony danych w Unii Europejskiej. Zachęcamy jednak do tego, aby w pierwszej kolejności podjąć próbę rozwiązania problemu poprzez skontaktowanie się z nami – nasze dane kontaktowe znajdują się poniżej.

Mogą Państwo skorzystać ze swoich praw w relacjach z nami, wypełniając ten formularz, co pomoże nam prawidłowo zająć się Państwa wnioskiem. Formularz online zawiera informacje, których potrzebujemy do zweryfikowania Państwa tożsamości i rozpatrzenia Państwa wniosku. W przypadku wniosków składanych telefonicznie lub pocztą elektroniczną muszą Państwo podać nam wystarczające informacje, które pozwolą nam odpowiednio zweryfikować, czy są Państwo osobą, której dane osobowe zgromadziliśmy oraz opisać swój wniosek wystarczająco szczegółowo, abyśmy mogli odpowiednio go ocenić i na niego odpowiedzieć. Jeśli w przypadku wniosków o dostęp do danych i ich usunięcie nie będziemy w stanie zweryfikować Państwa tożsamości w oparciu o podane informacje, możemy Państwa poprosić o dodatkowe informacje.

6. Informacje dotyczące bezpieczeństwa

W celu ochrony Państwa danych osobowych przed utratą, kradzieżą i dostępem osób nieupoważnionych, albo wykorzystaniem lub ujawnieniem takim osobom, wdrożyliśmy techniczne, administracyjne i fizyczne środki bezpieczeństwa, w tym szyfrowanie, kontrolę dostępu i bezpieczne procesy programowania. Przekazujemy również te standardy naszym zewnętrznym dostawcom usług. Niestety, żadna metoda przesyłania przez Internet ani elektroniczna metoda przechowywania nie jest w 100% bezpieczna i niedostępna.

7. Informacje kontaktowe

Jeśli zechcą Państwo skorzystać ze swoich praw, prosimy Państwa o wypełnienie odpowiedniego formularza internetowego podanego powyżej. Jeśli będą Państwo mieć inne pytania dotyczące tematu ochrony danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z podmiotem Volvo Cars wskazanym jako administrator w odpowiedniej informacji o ochronie prywatności, korzystając z podanych tam danych kontaktowych. I wreszcie, mogą Państwo skontaktować się z administratorem bezpieczeństwa informacji Volvo Car Corporation, korzystając z poniższych danych:

Firma: Volvo Car Corporation

Adres pocztowy: Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Göteborg, Szwecja

E-mail: globdpo@volvocars.com

8. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności klienta

Zastrzegamy sobie prawo do zmieniania stosowanych przez nas praktyk w zakresie ochrony danych oraz do aktualizowania i wprowadzania w dowolnym momencie zmian w niniejszej Polityce prywatności klienta. Z tego powodu zachęcamy Państwa do regularnego ponownego zapoznawania się z niniejszą Polityką prywatności klienta. Niniejsza Polityka prywatności klienta obowiązuje od daty podanej u góry dokumentu. Będziemy postępować z Państwa danymi osobowymi w sposób zgodny z informacją o ochronie prywatności, zgodnie z którą zostały one zgromadzone, chyba że uzyskamy Państwa zgodę na inne postępowanie z nimi.