Awaryjny rozruch silnika z innego akumulatora

Jeśli samochód nie uruchomi się, przyczyną może być rozładowanie się akumulatora 12 V. Można go wtedy naładować z innego samochodu albo za pomocą zewnętrznej ładowarki.

W normalnych warunkach akumulator 12 V jest ładowany w tym samym czasie co samochód, a także poprzez przesyłanie prądu z akumulatora wysokiego napięcia, gdy samochód nie jest podłączony do ładowania.

Jeśli z jakiegoś powodu akumulator 12 V jest nadal rozładowany, można przeprowadzić awaryjny rozruch. Powodem może być fakt, że samochód nie był używany przez długi czas, przejściowa usterka albo przepalanie się bezpiecznika w obwodzie ładowania samochodu. Rozładowany akumulator 12 V trzeba naładować w stopniu wystarczającym do uruchomienia układu elektrycznego samochodu. Po uruchomieniu można rozpocząć ładowanie samochodu za pomocą przewodu ładującego, co jest konieczne, jeśli rozładowaniu uległ także akumulator wysokiego napięcia. Jeśli w takiej sytuacji samochód nie znajduje się w pobliżu punktu ładowania, niezbędne jest holowanie.

Do rozruchu awaryjnego potrzebne są przewody rozruchowe, które podłącza się do punktów ładowania akumulatora 12 V.

 Ważne

Punkty ładowania służą jedynie do rozruchu awaryjnego samochodu, w którym się znajdują. Nie są one przeznaczone do rozruchu awaryjnego innego samochodu. Użycie punktów ładowania do rozruchu awaryjnego innego samochodu może spowodować przepalenie bezpiecznika, a tym samym zanik działania punktów ładowania.

Jeśli na wyświetlaczu kierowcy pojawi się komunikat Usterka bezpiecznika akumulatora 12 V, konieczny serwis, oznacza to, że przepalił się bezpiecznik i wymaga wymiany. Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.

P6-2037-XC40BEV-starter cable fixation points
W celu uzyskania dostępu do punktów ładowania pod przednią pokrywą należy poluzować kilka paneli wokół schowka.

Podczas awaryjnego rozruchu silnika należy przestrzegać następującej procedury, aby uniknąć zwarć lub innych uszkodzeń:

Przełączyć układ elektryczny samochodu w tryb użytkowy pasywny.
Sprawdzić, czy akumulator wspomagający ma napięcie 12 V.
Jeżeli akumulator jest zamontowany w innym samochodzie – wyłączyć silnik w tym samochodzie i upewnić się, że samochody nie stykają się ze sobą.
Podłączyć jeden z zacisków czerwonego przewodu rozruchowego do bieguna dodatniego (1) akumulatora wspomagającego.

 Ważne

Zachować ostrożność przy posługiwaniu się przewodami rozruchowymi. Jeśli końcówki zetkną się z innymi powierzchniami niż punkty ładowania, może dojść do zwarcia.
Otworzyć osłonę dodatniego punktu ładowania (2), naciskając ją z boku w celu zwolnienia zaczepu i jednocześnie unosząc ją. Pod osłoną znajdują się dwa punkty podłączenia. Użyć punktu znajdującego się bliżej środka samochodu.
Drugi zacisk czerwonego przewodu rozruchowego podłączyć do dodatniego punktu ładowania w samochodzie (2).
Podłączyć jeden z zacisków czarnego przewodu rozruchowego do bieguna ujemnego (3) akumulatora wspomagającego.
Drugi zacisk czarnego przewodu rozruchowego podłączyć do ujemnego punktu ładowania w samochodzie (4).
Sprawdzić, czy zaciski przewodów rozruchowych są bezpiecznie zamocowane, aby wyeliminować ryzyko iskrzenia podczas uruchamiania silnika.
Uruchomić silnik samochodu udzielającego pomocy.
Uruchomić samochód z rozładowanym akumulatorem, wciskając pedał hamulca i wybierając położenie D lub R skrzyni biegów.

 Ważne

Nie dotykać połączeń między przewodem a samochodem podczas próby rozruchu. Istnieje niebezpieczeństwo iskrzenia.

 Uwaga

Pełne uruchomienie jest sygnalizowane wyłączeniem lampek kontrolnych na wyświetlaczu kierowcy i pojawieniem się nastawionej wcześniej kompozycji.
Jeśli akumulator wysokiego napięcia również jest rozładowany, rozpocząć ładowanie samochodu przy użyciu przewodu ładującego.

Zdjąć przewody rozruchowe w odwrotnej kolejności – jako pierwszy odłączyć przewód czarny, a następnie czerwony.

Uważać, aby żaden z zacisków czarnego przewodu rozruchowego nie zetknął się z dodatnim punktem ładowania w samochodzie, biegunem dodatnim akumulatora wspomagającego ani z zaciskami czerwonego przewodu rozruchowego.

 Uwaga

Rozładowany akumulator 12 V musi być ładowane przez pewien czas, by mógł osiągnąć stan naładowania (SoC) wystarczający do zasilania układu elektrycznego samochodu. W temperaturze otoczenia wynoszącej ok. +15°C (ok. 60°F) akumulator musi być ładowany przez samochód przez co najmniej 30 minut. W niższej temperaturze zewnętrznej czas ładowania może się wydłużyć do 3–4 godzin. Jeśli to możliwe, zaleca się naładowanie akumulatora przy użyciu zewnętrznej ładowarki do akumulatorów.

 Ostrzeżenie

  • We wnętrzu akumulatora 12 V znajduje się wysoce podatna na eksplozję mieszanina wodoru i tlenu. Do spowodowania eksplozji akumulatora wystarczy jedna iskra, która może powstać w wyniku nieprawidłowego podłączenia przewodu pomocniczego.
  • Akumulator 12 V mieści kwas siarkowy, który może spowodować poważne oparzenia.
  • Jeżeli kwas dostanie się do oczu, na skórę lub ubranie, należy zmyć go dużą ilością wody. W przypadku rozpryśnięcia się kwasu do oczu, należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
  • Nie wolno palić tytoniu w pobliżu akumulatora.

Czy to było pomocne?